home o nás dokumentácia
 
 oficiálne dokumenty
 filmový archív
 dokumentácia
 knižnica
 mediatéka
 edičné oddelenie
 fimové podujatia
 informatika
 OPIS
 kultúrny kontaktný bod
 rada SFÚ
 kontakty
 AIC
 KLAPKA.SK
 MEDIA Desk
 mesačník FiLM.SK
 filmová databáza
 INFOLINKA
 FAKTÚRY
 OBJEDNÁVKY

ODDELENIE DOKUMENTÁCIE A KNIŽNIČNÝCH SLUŽIEB SFÚ získava, uchováva, archivuje a spracúva materiály listinnej, fotografickej, grafickej a výtvarnej povahy. Knižničný fond obsahuje knihy, časopisy, filmové scenáre, diplomové práce, vysokoškolské skriptá a iné publikácie. Tieto materiály spracúva šesť odborných pracovníkov.

Dokumentácia predstavuje zbierku sprievodných materiálov listinnej povahy k približne 370 slovenským hraným filmom (od roku 1921) a k dokumentárnym, animovaným a zahraničným hraným filmom.
kontakt: Mgr.Renáta Šmatláková, tel.: 00421 2/ 57101506,
e-mail: dokumentacia@sfu.sk

Oddelenie spracúva aj materiály o slovenských a zahraničných filmových tvorcoch. Archivuje približne 11 300 personálnych profilov, zbierku sprievodných materiálov k českým hraným filmom a zbierku materiálov k slovenským, českým a zahraničným filmovým podujatiam a festivalom.
kontakt: Peter Vraštiak, tel: 00421 2/ 57101510, peter.vrastiak@sfu.sk

Písomné archiválie
Osobné, pozostalostné fondy a fondy filmových inštitúcií a organizácií.
zodp. odb. pracovník: PhDr. Jana Stradiotová – vedúca oddelenia dokumentácie a knižničných služieb, tel.: 57101523, 0905 283 147
Bádateľské služby a konzultácie na základe telef. dohody

FOTOARCHÍV predstavuje samostatný zbierkový fond fotografií, fotosiek, fotonegatívov, diapozitívov, plagátov, diplomov, kalendárov, rôznych filmových ocenení a iných grafických materiálov archívnej a dokumentačnej povahy. Spracúva rozsiahlu zbierku asi 600 500 fotografií a fotosiek, približne 100 tisíc fotonegatívov, diapozitívov a kinofilmov, cca 6 200 plagátov, 70 kalendárov a diplomov a iných grafických materiálov zo slovenských, českých a zahraničných filmov a filmových podujatí a o slovenských, českých a zahraničných filmových tvorcoch.

Hlavnou náplňou fotoarchívu je triedenie, spracovávanie (prírastkovanie, evidencia, identifikácia), sprístupňovanie a ochrana bohatého zbierkového fondu. V súčasnosti prebieha elektronické spracúvanie archívnych materiálov. Fotoarchív postupne digitalizuje najvýznamnejšie zbierky plagátov, fotografií a fotonegatívov zo slovenských filmov (sloveniká). Internetový on-line servis sa zatiaľ zvažuje za vopred stanovených podmienok zohľadňujúcich ochranu autorských práv.
kontakt: Mgr. Michal Marsálek, tel.: +421-2-5710 1541, e-mail: photoarchive@sfu.sk

KNIŽNICA je jedinou knižnicou filmologickej literatúry na Slovensku. Nachádza sa tu knižničný fond 7 640 kníh, 1600 filmových scenárov a zatiaľ čiastočne sprírastkovaný fond slovenských filmových scenárov prevzatých zo Štúdia Koliba a.s. Ďalej tu záujemcovia nájdu diplomové práce, skriptá, sprírastkovaný fond knižničnej povahy na CD nosičoch (30 ks) a 1560 zviazaných ročníkov filmových časopisov.
kontakt: Margita Pauerová, tel.: +421-2-5710 1529, +421-2-5710 1504, e-mail: kniznica@ sfu.sk

BIBLIOGRAFIA denne spracúva články zo slovenskej, českej a zahraničnej tlače za prebiehajúci rok a zostavuje ucelený bibliografický súpis článkov za uplynulý rok. Z dennej tlače a objednaných časopisov (domácich i zahraničných) evidovaných v knižnici SFÚ spracúva v programe BIBLIS záznamy o filmovom dianí na Slovensku a v zahraničí, rozhovory a portréty slovenských a zahraničných filmových tvorcov. Na jednotlivých výstrižkoch, ktoré sa archivujú v príslušných fondoch, sa zaznamenávajú základné údaje (názov periodika, ročník, číslo, dátum, strany).
kontakt: Mgr. Margita Nagyová, tel.: +421-2-5710 1535, margita.nagyova@sfu.sk

 home o nás dokumentácia