home o nás edičné oddelenie
 
 oficiálne dokumenty
 filmový archív
 dokumentácia
 knižnica
 mediatéka
 edičné oddelenie
 fimové podujatia
 informatika
 OPIS
 kultúrny kontaktný bod
 rada SFÚ
 kontakty
 AIC
 MEDIA Desk
 mesačník FiLM.SK
 filmová databáza
 INFOLINKA
 FAKTÚRY
 OBJEDNÁVKY
Publikácie

Postup pri objednávaní a platby zo zahraničia:

Po objednaní publikácie, CD, DVD, VHS, fotografií, plagátov atď., SFÚ zasiela objednávateľovi faktúru s vyčíslením a rozpísaním nákladov (cena tovaru, manipulačné poplatky, poštovné náklady a iné služby podľa výpožičného poriadku) na ním uvedenú adresu.

Objednávateľ zaplatí faktúru na základe tejto platobnej inštrukcie

Adresa banky : Všeobecná úverová banka a.s. ,
Mlynské Nivy 1 , 829 90 Bratislava , Slovakia

SWIFT CODE ( BIC ) : SUBASKBX

IBAN : SK33 8180 0000 0070 0007 0641

Naša adresa :
Slovenský filmový ústav
Grösslingova 32
811 09 Bratislava

Po obdržaní platby na účte SFÚ vo fakturovanej výške, teda objednávateľ hradí všetky bankové poplatky, zasielame objednaný tovar.


SFÚ akceptuje platby iba uvedeným postupom, platby kreditnou kartou ani šekom nie sú možné. Dôvodom je skutočnosť, že SFÚ je od 1.4.2004 klientom systému Štátnej pokladnice.


Pavel Branko: Proti prúdu

Pavel Branko: Proti prúdu

Kniha spomienok popredného filmového publicistu a jedného z priekopníkov slovenskej filmovej kritiky je súčasne dramatickým príbehom muža, ktorý prežil život bohatý na zvraty, plný konfliktov s mocou a režimami, pretože ako slobodný a kritický človek šiel vždy proti prúdu. Súčasťou publikácie je aj DVD s filmom Zuzany Piussi

Hrdina našich čias.
Rozsah: 240 strán
Vydali: Marenčin PT a Slovenský filmový ústav
Rok vydania: 2011
Predajná cena: 11,90 €


Václav Macek: Ján Kadár

Václav Macek: Ján Kadár

Anglický preklad monografie jediného slovenského držiteľa Oscara a Zlatého glóbusu za najlepší zahraničný film, spolutvorcu legendárneho Obchodu na korze, sleduje jeho životnú dráhu od detstva až po roky strávené v americkom exile. Kniha analyzuje jeho celovečerné (celkovo ich bolo šestnásť) i krátkometrážne diela, sleduje súvislosti osobného a umeleckého života, kritickým spôsobom prehodnocuje režisérovu spoluprácu s Elmarom Klosom a ponúka pohľad do zákulisia tvorby ich spoločných diel v rôznych spoločenských a dobových kontextoch.

Preklad Zuzana Dudášová
Rozsah: 367 strán
Vydali: Central European  House of Photography, SFÚ a VŠMU, Bratislava
Rok vydania: 2011
Predajná cena: 12,00 €


Kino Ikon 1/2012

Kino Ikon 1/2012

Celé číslo prvého ikonu roku 2012 je venované téme normalizácie a filmu. Podnetom k celému tematickému zameraniu čísla sa stala pracovná konferencia Katedry audiovizuálnych štúdií, ktorá sa pod názvom NORMALIZÁCIA V (ČESKO)SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFII uskutočnila v dňoch 1. – 2. decembra 2011 v kinosále FTF VŠMU v Bratislave. Základ čísla budú tvoriť príspevky českých i slovenských historikov a kritikov: Václava Maceka, Jeleny Paštekovej, Juraja Mojžiša, Luboša Ptáčka, Evy Filovej, Zdenka Hudeca, Martina Ciela a Jadwigy Hučkovej. Kino-Ikon opäť dopĺňa aj číslo časopisu FRAME – rovnako zamerané na analýzy filmov normalizačného obdobia našej kinematografie.

Rozsah: 290 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Vysoká škola múzických umení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavov
Rok vydania: 2012
Predajná cena: 3,32 €

Peter Gavalier: Hrabalovský svet očami Jiřího Menzla

Peter Gavalier: Hrabalovský svet očami Jiřího Menzla

Štúdia pojednáva o šestici filmových diel Jiřího Menzla, v ktorých sa tento mimoriadne úspešný a uznávaný režisér pokúsil sebe vlastným, neopakovateľným spôsobom adaptovať šesť literárnych predlôh fenomenálneho českého spisovateľa Bohumila Hrabala.

Rozsah: 161 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav v spolupráci s NFA Praha
Rok vydania: 2012
Predajná cena: 7,30 €

Minority a film

Minority a film

Zborník Minority a film tvorí súbor príspevkov z 14. ročníka česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. – 23. októbra 2011 v kaštieli Topoľčianky. Hlavnou témou pravidelného výročného stretnutia českých a slovenských filmových historikov a teoretikov sa stalo zobrazovanie minorít vo filme, najmä v kontexte stredoeurópskeho kultúrneho priestoru. Konferencia sa na jednej strane ideovo zamerala na analýzu umeleckých spôsobov zobrazovania predstaviteľov národnostných menšín a historických udalostí, ktoré priamo a bezprostredne zasahovali do ich každodenného života, ale zároveň otvorila priestor aj pre úvahy o širokom spektre kultúrnych, spoločenských i rôzne geopoliticky vzdialených menšín. Program konferencie určovali tieto témy: 1) predsudky v zobrazení vzťahov medzi príslušníkmi väčšinového etnika a menšín; 2) otázka dvoj- resp. viacjazyčnosti; 3) menšiny a násilie; 4) štátna hranica ako miesto napätia; 5) otázka identity menšiny a asimilácia; 6) kultúrne podobnosti a rozdiely.

Rozsah: 203 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2012
Predajná cena: 3,90 €

Kino Ikon 2/2011

Kino Ikon 2/2011

V úvodnej štúdii analyzuje Mária Ferenčuhová obľúbené vyjadrovacie postupy známych slovenských dokumentaristov (Kerekes, Škop, Lehotský). Hlavnou témou čísla sa stalo dielo kľúčového reprezentanta francúzskej novej vlny a pritom u nás najmenej známeho (hraného) tvorcu – Jacquesa Rivetta. Jednotlivé diela z rôznych dekád jeho tvorby (od 60. rokov po súčasnosť) analyzovali mladí českí a slovenskí filmoví vedci (Schimera, Křipač, Felcman, Mišíková, Michalovič). Rubrika Pocta je venovaná dielu Pavla Branka a Petra Solana. Druhý tematický blok textov sa venuje reflexii posledného 15. ročníka MFDF Jihlava a najmä dokumentu Andrey Slovákovej Nadohľad (2011). V rubrike Dvojdotyk sa Daniela Šterbáková a Tomáš Hudák venujú filmu Strýko Búnmí. V súbore recenzií sa číslo venuje odbornej filmovej literatúre (knihy Martina Palúcha, Jany Dudkovej, Zdeňka Hudeca, Pavla Branka, o Martinovi Slivkovi a i.), filmom v distribúcii (Melanchólia, 80 dopisov, Drive) i filmovým aktivitám uplynulého roka (14. čs. filmologická konferencia Minority a film).

Rozsah: 238 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Vysoká škola múzických umení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavov
Rok vydania: 2012
Predajná cena: 3,32 €


Kino-Ikon 1/2011

Kino-Ikon 1/2011

Nové číslo časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon 1/2011 otvára vynikajúca filozofická analýza užívania priestoru a vôle vo filme Andreja Tarkovského Stalker [Daniela Foltinová]. Nasleduje ju jeden zo stále potrebných a zaujímavých návratov k tetralógii citov od Michelangela Antonioniho [Juraj Mojžiš]. Témou čísla je séria nových úvah o žánri a žánrovení vo filme [John Frow, Peter Michalovič, Vlastimil Zuska, Jan Švábenický, Paolo Speranza]. Blok textov dopĺňa aktuálny rozhovor s americkým teoretikom filmových žánrov Rickom Altmanom. Z reflexií treba pripomenúť text o poslednom filme Bélu Tarra Turínsky kôň [András Bálint Kovács], analýzu Havlovho Odcházení [Jan Bernard], esej o bielej žene v Afrike od Claire Denis [Michal Michalovič] či správu o stave maďarskej kinematografie v orbánovských časoch [Tomáš Hučko].
Sprievodné číslo časopisu Frame sa aktuálne venuje téme „Identita“.

Rozsah: 268 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Vysoká škola múzických umení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2011
Predajná cena: 3,32 €

Béla Balázs – Chvála filmového umenia

Béla Balázs – Chvála filmového umenia

Základnou témou 12. česko-slovenskej filmologickej konferencie (október 2009, Levoča) sa stalo dielo filmového tvorcu a zároveň priekopníka filmovej teórie prvej polovice 20. storočia Bélu Balázsa (1884–1949).
Časť jeho života i tvorivé aktivity spojené s Českom a Slovenskom sa spolu so 60.výročím úmrtia stali impulzom k zhodnoteniu (revitalizácii) jeho filmologických i tvorivých výstupov v kontexte európskej filmovej kultúry. Príspevky v zborníku
prejednávajú hlavné teoretické, historické i estetické parametre filmovej praxe i teórie Bélu Balázsa. Niektorí účastníci sa venovali širším estetickým/filozofickým súvislostiam jeho myslenia (Miroslav Petříček – Fotografičnosť filmu, alebo Vlastimil Zuska – Estetická podstata filmu), iní zasa konkrétnym filmovo-teoretickým problémom (Petr Mareš – Jazyk a zvuk ve filmové teorii Bély Balázse, Jana Dudková – Umenie pozornosti a umenie rozptýlenia – Balázs vs. Kracauer, Peter Michalovič – Posun zmyslu, a i.). Samostatnú časť tvoria texty venované históriám filmovej práce Bélu Balázsa na Slovensku (pokusy o adaptácie slovenskej literatúry – Bačova žena, Drak sa vracia) a aplikácie jeho pojmov alebo myslenia vo vlastných filmovo-kritických analýzach (Eva Michalková – Balázsov dramatizovaný všedný deň v slovenskom filme druhej polovice 50. rokov, Michal Michalovič – Tvár upíra, tvár ženy, tvár krajiny a i.). Súčasťou zborníka je DVD s filmom Drak sa vracia(1967) Eduarda Grečnera.

Rozsah: 171 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2010
Predajná cena: 4,29 €

Kino-Ikon 2/2010

Kino-Ikon 2/2010

Hlavnou témou aktuálneho čísla filmologického časopisu Kino-Ikon sa stal Súčasný taliansky film poslednej dekády. Okrem širšieho všeobecného predstavenia vývoja talianskej kinematografie poslednej dekády (štúdia Paola Speranzu) Kino-Ikon obsahuje zostavu pôvodných článkov talianskych študentov a pedagógov najmä z Neapola a Ríma o rôznych dielach a tvorcoch posledného desaťročia (napríklad Marco Bellocchio, Luca Guadagnino, Marco Tullio Giordano, Saverio Costanzo, Giorgio Diritti a ďalších). V textoch našich autorov sa číslo tiež venuje jednotlivým úspešným talianskym titulom – od Gomory (Garrone)cez Sviatočný nedeľný obed (Di Gregorio) po Ja som láska (Guadagnino). V pravidelných rubrikách reflektuje aj iné kinematografie a filmy.
Sprievodné číslo časopisu Frame sa aktuálne venuje téme „Taliansky film“.

Rozsah: 212 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Vysoká škola múzických umení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2010
Predajná cena: 3,32 €

Rudolf Urc: VIKTOR KUBAL. filmár – výtvarník – humorista

Rudolf Urc: VIKTOR KUBAL. filmár – výtvarník – humorista

Kniha je monografickou a historiografickou prácou o živote a diele výtvarníka, karikaturistu, scenáristu, animátora a režiséra Viktora Kubala. Táto jedinečná osobnosť slovenskej kultúry obsiahla množstvo aktivít a svojím dielom prepojila umenie karikatúry, grafiky a oživenej kresby. Štúdia je výsledkom mnohoročného osobného priateľstva a dramaturgickej spolupráce Rudolfa Urca s majstrom Kubalom.

Dialóg Urca s Kubalom je akoby slovná forma animácie: má prekvapujúce zvraty, ohňostroj vtipných výrokov a názorov, premyslený strih spomienok, úvah a dokladov z rôznych prameňov, pútavosť od začiatku do konca... [Ondrej Slivka]
Práca Rudolfa Urca je šťastnou symbiózou pohľadu povolaného odborníka a zároveň svedectva vnímavého pozorovateľa. Dlhé roky bol Kubalovým dramaturgom i priateľom, pozorne si ukladal do pamäti aj na papier debaty s ním. Pri čítaní jeho textu ožíva nielen Kubal-tvorca, ale i Kubal-človek so všetkými túžbami, názormi a pochybnosťami. [Kornel Földvári]

Rozsah: 384 strán
Vydali: Asociácia slovenskýcj filmových klubov a Slovenský filmový ústav
Rok vydania: 2010
Predajná cena: 17,50 €

Petra Hanáková: Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra

Petra Hanáková: Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra

Monografia venovaná priekopníkovi a jednému z najvýznamnejších tvorcov slovenskej kinematografie je dielom autorky reprezentujúcej našu najmladšiu filmologickú generáciu. Vo svojom texte sleduje Bielika a jeho tvorbu čo najkomplexnejšie: od genofondu a fyziologických dispozícií až po obraz človeka-tvorcu, ktorý sa raz prispôsobuje prostrediu, inokedy ho sám aktívne mení. Hanákovej kritická monografia zúročuje štúdium v archívoch, rozhovory s pamätníkmi i čerstvé metodologické impulzy tzv. nových dejín filmu. Predstavuje Bielika v mnohosti jeho identít: ako Jánošíka – národného umelca a národnú ikonu, víťaza i porazeného, chlapa i chlapáka, každopádne ako fascinujúcu osobnosť, ktorá silne a nezvratne poznamenala podobu našej kultúry.

Rozsah: 320 strán
Vydal: Slovenský filmový ústav
Rok vydania: 2010
Predajná cena: 8,80 €

Filmový kalendár 2010

Filmový kalendár 2010

Nástenný filmový kalendár SFÚ vyšiel pri príležitosti 100. výročia narodenia Paľa Bielika. Je poctou jednému z najvýznamnejších tvorcov doterajšej histórie slovenskej kinematografie. Kalendár obsahuje zábery z nakrúcania dvanástich diel, konkrétne z filmov Hlavátky (1943), Varúj..! (1946), Vlčie diery (1948), Priehrada (1950), Lazy sa pohli (1952), V piatok, trinásteho... (1953), Nie je Adam ako Adam (1956), Štyridsaťštyri (1957), Kapitán Dabač (1959), Jánošík I – II (1962/63), Majster kat (1966) a Traja svedkovia (1968).

Vydal: Slovenský filmový ústav
Rok vydania: 2009
Predajná cena: 3,32 €

Jelena Paštéková: Rozprávanie o rozprávaní

Jelena Paštéková: Rozprávanie o rozprávaní

Monografia Rozprávanie o rozprávaní Jeleny Paštékovej sa zaoberá premenlivými vzťahmi medzi literárnou a filmovou naráciou. Prvá kapitola pod vplyvom postštrukturalizmu a postmoderny na sklonku 20. storočia načrtáva ich znakovú charakteristiku a zmenu postavenia oboch typov rozprávania, druhá hovorí o problematike filmových adaptácií a ich typológiu ozrejmuje na príkladoch zo svetovej literatúry a filmu. Tretia kapitola sa venuje kontextu slovenskej tvorby na rozhraní 40., 50. a 60. rokov a na príklade filmového prepisu prózy Janka Jesenského Štvorylka demonštruje metodiku intermediálnej transformácie. V prozaicko-filmovej tvorbe Alfonza Bednára a v jeho spolupráci so Štefanom Uhrom autorka vidí východisko moderného filmového rozprávania na Slovensku. „Zahraničné filmy reprezentuje klasika od čias nemého filmu (Cesta na Mesiac, Upír Nosferatu, Fantomas, Zrodenie národa) cez zvukový film (Občan Kane) až po modernizmus (Kurosawa, Bergman, Fellini, Antonioni),“ dopĺňa Jelena Paštéková, ktorá aj na týchto filmoch dokumentuje svoj názor v oblasti komparácie filmového a literárneho rozprávania.

Rozsah: 136 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav a Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Rok vydania: 2009
Predajná cena: 7,30 €

Mária Ferenčuhová: Odložený čas

Mária Ferenčuhová: Odložený čas

Kniha Odložený čas Márie Ferenčuhovej skúma občas dosť zložité vzťahy historikov k archívnym filmovým prameňom i k dokumentárnym filmom a zároveň vzťah dokumentaristov k minulým udalostiam. Predkladá a snaží sa zodpovedať otázku zobraziteľnosti minulosti a filmového uchopenia histórie. Definuje temporálne režimy písomných a filmových prameňov i temporalitu historiografických textov a dokumentárnych filmov. Témou knihy sú teda reprezentácie minulosti, prípadne dnes už archívne reprezentácie niekdajšej súčasnosti, vzťahujúce sa predovšetkým k obdobiu 40. rokov 20. storočia, vytvorené či už prostredníctvom textov alebo non-fiction filmov a dokumentárnych filmov. Na nich autorka demonštruje, čo ovplyvňovalo spôsoby zobrazenia jednotlivých udalostí, aké zobrazovacie kánony prevládali, a ako, resp. v závislosti na čom sa postupne reprezentácie dejín menili.

Rozsah: 166 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Rok vydania: 2009
Predajná cena: 7,30 €

Jim Jarmusch: Rozhovory 1980 – 2000

Jim Jarmusch: Rozhovory obalka

Sedmnásť rozhovorov s Jimom Jarmuschom viedli poprední filmoví kritici, medzi inými Jonathan Rosenbaum, Mika Kaurismäki a tiež Geoff Andrew, autor knihy o režiséroch amerického nezávislého filmu Podivnější než ráj (Volvox Globator, Praha 2001).

Z anglického originálu Interviews, vydaného University Press of Mississippi, Jackson, Mississippi, USA v roku 2001, preložil David Petrů. Kniha obsahuje i príhovory Ludviga Hertzberga a Miloša Fryša, poznámky pod čiarou, stručné data života, filmografiu, výberovú bibliografiu, menný register a register umeleckých diel.

Rozsah: 392 strán
Vydali: Camera obscura
Rok vydania: 2009
Predajná cena: 14,99 €

Andrej Arseňjevič Tarkovskij: Zapečetený čas

Zapečetený čas obalkaJediná filmová teoretická kniha Andreja Tarkovského. Z ruského originálu Запечатленное время, vydaného v knihe Андрей Тарковский v nakladateľstve ЭКСМО-Пресс a Подкова roku 2002 v Moskve preložil Michal Petříček. Z anglického prekladu Kitty Hunter-Blair Sculpting in Time, The Bodley Head Ltd., Londýn, 1986 preložil kapitolu Sacrifice Michal Petříček. Príhovor napísal, stručné data života, filmografui a výberovú bibliografiu zostavil Miloš Fryš. Poznámky pod čiarou zostavili (ak nie je uvedené inak) Michal Petříček a Miloš Fryš. Kniha obsahuje kapitoly – Začátek, Umění – touha po ideálu, Zapečetěný čas, Předurčení a osud, Obraz ve filmu, Autorovo hledání diváka, Odpovědnost umělce, Po Nostalgii a Oběť a ako prílohy Texty básní v pôvodnej verzii a Portréty vybraných osobností.

Rozsah: 355 strán
Vydali: Camera obscura
Rok vydania: 2009
Predajná cena: 14,99 €

Kino-Ikon 1/2010

kino_ikon_obalkaČíslo otvára ďalší text Juraja Mojžiša a Kataríny Mišíkovej o modeloch rozprávania v slovenskom filme, stále v časoch normalizácie. V rubrike Studium sa Eva Vženteková pokúsi o reinterpretáciu katolíckych filmov Štefana Uhra – v tomto čísle najmä filmu Organ. Hlavnou a celkom netradičnou témou čísla sa stalo u nás málo známe spojenie filmu s neurovedou. Blok tvorí štúdia kolektívu autorov Neuroveda a filmová veda, dopĺňa ju zasvätený úvod Zdenka Holého Neuroestetika: budúcnosť filmových štúdií? V rubrike rozhovorov uvedieme debatu Michala Michaloviča s Györgyom Pálfim rekapitulujúcu jeho doterajšiu tvorbu, a zároveň rozhovor s Brunom Dumontom o filme Hadewijch. K slovenskému filmu sa opäť vrátime v rubrike Dvojdotyk, kde sa Václav Macek a Eduard Grečner dotýkajú témy konca Koliby. Sprievodné číslo časopisu Frame sa aktuálne venuje téme „Minulosť“.

Rozsah: 256 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Vysoká škola múzických umení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2010
Predajná cena: 3,32 €

Béla Balázs – chvála filmového umenia

Béla Balázs obalkaZborník Béla Balázs – chvála filmového umenia tvorí súbor príspevkov z 12. ročníka česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 22. až 25. októbra 2009 v Levoči. Hlavnou témou pravidelného výročného stretnutia českých a slovenských filmových historikov a teoretikov bolo dielo filmového tvorcu a zároveň priekopníka filmovej teórie prvej polovice 20. storočia Bélu Balázsa (1884 – 1949). Súčasťou zborníka je DVD s filmom Drak sa vracia (1967) Eduarda Grečnera.

Rozsah: 172 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2010
Predajná cena: 4,29 €

Miro Ulman a Peter Ulman: Sprievodca klubovým filmom /tretie aktualizované vydanie/

Sprievodca klubovým filmom obalkaNové, prepracované a doplnené vydanie katalógu klubotéky poskytuje prehľadnú orientáciu v aktuálnom klubovom fonde ASFK. Publikácia je rozdelená do dvoch hlavných kapitol. Klubotéka ASFK obsahuje abecedne (podľa distribučného názvu) radené filmové heslá so základnými filmografickými údajmi, stručným obsahom, oceneniami a bibliografiou článkov. Kapitola Profily režisérov zahŕňa podrobné informácie o tvorcoch uvádzaných diel, zložené z filmografie, krátkej biografie, súpisu ocenení a bibliografie článkov. Publikácia celkovo obsahuje údaje o 345 filmoch a 247 profilov režisérskych osobností. Súčasťou katalógu sú registre originálnych názvov, krajín pôvodu, režisérov, kompletný adresár slovenských a českých filmových klubov, prehľad filmov distribuovaných AČFK, informácie o Medzinárodnej federácii filmových klubov so zoznamom festivalov, na ktorých sa udeľujú ceny poroty FICC, ale aj medzinárodné skratky štátov stanovené FIAF-om, rôzne štatistické údaje z činnosti ASFK a mnohé ďalšie praktické informácie. Podobne ako v druhom vydaní je aktuálny Sprievodca klubovým filmom rozšírený aj o 96 fotografií k vybraným filmovým titulom.

Rozsah: 680 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2008
Predajná cena: 9,90 €

Kino-Ikon 2/2009

kino_ikon_obalkaČíslo otvára tretie pokračovanie veľkého rozprávania Juraja Mojžiša a Kataríny Mišíkovej o modeloch rozprávania v slovenskom filme, tentoraz z čias normalizácie (od 70. rokov). V druhom tohtoročnom čísle sa Kino-Ikon vrátil k prieskumu kľúčových žánrov svetovej kinematografie (po číslach o horore alebo filme noir). Tentoraz sa v tematickom bloku zameral na najstarší žáner americkej kinematografie – western. Blok textov ho predstavuje nielen z hľadiska vývoja v rámci domácej americkej filmovej kultúry (preklady textov Jima Kitsesa a Alana Lovella), ale zhodnocuje aj jeho inšpirácie (Vlastimil Zuska o vplyve Kurosawovych filmov na žáner), jeho premeny (Zdeněk Hudec o násilí a katarzii vo filmoch Sama Peckinpaha), naznačí cross-žánrové spojenia (fenomén noir westernu), prípadne opíše mutácie žánru v európskych či ázijských kinematografiách (Martin Ciel o ruskom easterne, Kristína Aschenbrennerová o súčasnom kórejskom easterne, Ján Švábenický o talianskych spaghetti westernoch). Muzikológ Jozef Červenka nám dokonca predstaví jednu z mála westernových opier.

V rubrike rozhovorov uvedieme debatu Michala Michaloviča s Petrom Stricklandom, hlavne o britskom filme minulého roku Katalin Varga, ktorá sa odohrala na poslednom ročníku festivalu Cinematik. V rámci reflexií číslo predstavilo aktuálne vydanú filmologickú literatúru (napr. knihu rozhovorov s Jimom Jarmuschom), prípadne filmové akcie (Festival inakosti 2009).

Súčasťou časopisu je aj filmový občasník študentov umeleckej kritiky a audiovizuálnych štúdií na FTF VŠMU Frame, tentoraz s ústrednou témou Adaptácia.

Rozsah: 333 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2009
Predajná cena: 3,32 €

Kino-Ikon 1/2009

kino_ikon_obalkaPrvé číslo Kino-Ikonu pokračuje vo veľkom historicko-analytickom prieskume modelov narácie v slovenskom hranom filme, pričom tentoraz sa autori Katarína Mišíková a Juraj Mojžiš zamerali na obdobie prelomu 50. a 60. rokov. Príkladom klasického kinofilného výkladu filmu je v rubrike aj štúdia Stanislavy Přádnej z pražskej Filozofickej fakulty venovaná film Jane Campionovej Portrét dámy. Základom čísla je tematický blok zameraný na tvorbu Bélu Tarra. Podnetom k prvej rozsiahlejšej reflexii u nás sa stal profil jeho filmov na prehliadke Febiofest 2009. Celkovo predstavia Tarrovu tvorbu štúdie Juraja Mojžiša a Michala Michaloviča. V prípadových štúdiách sa jednotlivým filmom budú venovať ďalší domáci autori (Ciel, Dudková, Mojžišová). Výber dotvára esej spisovateľa Pétera Esterházyho práve o Satanskom tangu. Blok by mal uzatvárať aktuálny rozhovor s Bélom Tarrom, ktorý s ním v jeho budapeštianskom štúdiu zaznamenali Michal Michalovič a Matyás Prikler. Rubriku dotvára ďalší vzácny rozhovor – s jedným z najznámejších tvorcov rakúskeho experimentálneho filmu Gustavom Deutschom. Dvojdotyk sa dotýka tvorby Zuzany Piussi (Branko, Ferenčuhová) alebo aj filmov A. Inarittua 21 gramov a Amorres Perros (Liová, Balko). V reflexiách by mala rezonovať aj správa Václava Maceka o slovenskej filmovej literatúre, predovšetkým vydávanej v edíciách SFÚ. Prehľad o aktuálnom dianí v ešte nedávno ostro sledovanej iránskej kinematografii ponúka text Viery Langerovej. V rubrike edícií a materiálov predstavil Richard Urc svoje pátranie po nezvestnom filme Čas, ktorý sme žili (1969).

Sprievodné číslo kritického občasníka študentov filmovej vedy FTF VŠMU – Frame sa venuje téme „Deštrukcia“.

Rozsah: 292 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2009
Predajná cena: 3,32 €

Viera Langerová: Filmový zemepis

filmovy_zemepis_obalkaFilmový zemepis Viery Langerovej (edícia Studium), sa zameriava na základné historicko-kultúrne súradnice troch kinematografických celkov – kontinentálnej Číny, Hongkongu a Tchajwanu. Spája ich spoločné dedičstvo čínskej kultúry, z ktorého sa odvíja v odlišných historických a nakoniec i geografických podmienkach filmová tvorba, odrážajúca nielen realitu, ale aj potreby širokej diváckej obce. Kniha najprv mapuje začiatky filmu v kontinentálnej Číne, ktoré výrazne ovplyvnili aj filmové podnikanie v Hongkongu a na Tchajwane. Nasledujúce podkapitoly knihy rekapitulujú základné udalosti filmu, upozorňujú na osobnosti a ich diela – od „zlatej“ éry čínskeho filmu v 30. rokoch minulého storočia, cez renesanciu v 80. a 90. rokoch až po súčasnosť. Podstatnú časť kapitoly o kontinentálnej Číne tvoria profily najvýraznejších tvorcov. Podobne členené sú aj kapitoly o filmovej kultúre v Hongkongu a na Tchajwane. Filmový zemepis je prvým domácim autorským prehľadom, úvodným vstupom do dejín i predstavením aktuálneho diania v najpopulárnejších ázijských kinematografiách.

Rozsah: 268 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov
Rok vydania: 2009
Predajná cena: 7,30 €

Mária Ferenčuhová: Odložený čas

Kniha sa venuje možnostiam filmového zobrazovania s dôrazom na temporalitu filmových aktualít, resp. dokumentárnych filmov, a k ich porovnaniu s charakteristikami a temporalitou písaného textu historických prác.

Rozsah: 166 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Rok vydania: 2009
Predajná cena: 7,30 €

Jelena Paštéková: Rozprávanie o rozprávaní

Monografia historičky a filmovej teoretičky Jeleny Paštékovej Rozprávanie o rozprávaní, ktorá sa čitateľsky prístupnou formou zaoberá premenlivými vzťahmi medzi literárnou a filmovou naráciou. Knižka vyšla v edícii Studium, určenej študentom vysokých škôl filmového a humanitného zamerania, ale aj tým, ktorí sa filmom zaoberajú iba okrajovo.

Prvá kapitola publikácie načrtáva znakovú charakteristiku filmového a literárneho rozprávania a zmenu postavenia oboch typov rozprávania pod vplyvom postštrukturalizmu a postmoderny na sklonku 20. storočia. Druhá časť hovorí o problematike filmových adaptácií a ich typológiu ozrejmuje na príkladoch zo svetovej literatúry a filmu. Tretia sa venuje kontextu slovenskej tvorby na rozhraní 40., 50. a 60. rokov minulého storočia.

Rozsah: 136 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Rok vydania: 2009
Predajná cena: 7,30 €

Kino-Ikon 2/2008

balkan_obalkaHlavnou témou tohto čísla sú známe i neznáme kinematografie (juho)východnej Ázie – od Malajzie, cez Taiwan a Hong Kong po Čínu a Kóreu, z ktorých mnohé počas posledných dvadsiatich rokov začali písať novú národnú filmovú históriu a čoraz viac sa začali presadzovať na svetových festivaloch. Cieľom tematického bloku je priblíženie aktuálnych diel týchto kinematografií, ich známych tvorcov, resp. vybraných fenoménov daných filmových kultúr.

V druhom čísle časopisu Kino-Ikon pokračuje aj minuloročná intenzívna reflexia slovenskej kinematografie. V rozsiahlej štúdii filmových teoretikov Juraja Mojžiša a Kataríny Mišíkovej Modely narácie v slovenskom hranom filme 1947 – 2007 sa spomínanie na povojnové dejiny slovenského filmu prehlbuje o analýzu domácich spôsobov filmového rozprávania. Číslo dopĺňa obľúbená rubrika Dejiny vedľajších postáv v umení.

Súčasťou časopisu je aj ďalšie číslo kritického občasníka študentov filmovej vedy FTF VŠMU – Frame 2/2008 sa venuje téme „na (p)okraji“.

Rozsah: 207 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2008
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)

Jana Dudková: Balkán alebo Metafora. Balkanizmus a srbský film 90. rokov

balkan_obalkaPo úspešnom profile Emira Kusturicu sa Jana Dudková rozhodla potvrdiť svoje odborné zameranie na balkánske kinematografie ďalšou publikáciou, vymedzenou predovšetkým kontextom srbského filmu 90. rokov. Na príklade piatich filmových diel z nedávnej minulosti (Rany, Underground, Pekné dediny pekne horia, Čierna mačka, biely kocúr, Sud prachu) publikácia objasňuje snahy o vymanenie súčasného obrazu Balkánu zo zajatia tradičných stereotypov, a zároveň čitateľa oboznamuje so širším kontextom srbského filmu.

Rozsah: 278 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav a VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania: 2008
Predajná cena: 7,30 € (220 Sk)

Kino-Ikon 1/2008

ikon_1_08_obalkaToto číslo Kino-Ikonu je venované dvom základným témam. Prvou je tvorba Dušana Hanáka, druhou rekapitulácia slovenskej filmovej (animovanej, dokumentárnej a hranej) tvorby za posledných 15 rokov, od osamostatnenia Slovenskej republiky. Filmom Dušana Hanáka sa pri príležitosti jeho životného jubilea venujú najznámejší filozofi, estetici a filmoví teoretici, nasledovaní aj najmladšou generáciou adeptov filmovej vedy. Téma histórie samostatnej slovenskej kinematografie v rokoch 1993 – 2008 vyplynula zo série diskusií, ktoré organizovala Slovenská filmová a televízna akadémia. Hlavným tematickým blokom opäť sekundujú aj ďalšie rubriky – reflexie slovenských filmov i edície archívnych materiálov. Súčasťou je aj kritický občasník študentov filmovej vedy FTF VŠMU – Frame 1/2008, tentoraz s témou Postava: Umelec.

Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2008
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)

Peter Gavalier, Martin Palúch, Jana Dudková, Oliver Bakoš, Ján Jaborník: Herec Ivan Palúch

paluch_obalka_print_prednaHerec Ivan Palúch je jednou z najosobitejších hereckých osobností slovenskej, nielen filmovej kultúry. Preslávil sa ako charizmatický interpret filmových, televíznych či divadelných postáv. Spolupracoval s významnými osobnosťami európskeho filmu – Františkom Vláčilom, Aleksandarom Petrovićom či Volkerom Schlöndorffom, jeho hereckými partnermi boli Annie Girardotová, Anna Karinová či David Warner. Kolektív autorov profilu herca Ivana Palúcha vo svojich štúdiách, doplnených o rozhovory s hercom a spomienkové pohľady kolegov a priateľov, mapuje jeho herecké i životné osudy. Sľubne sa rozvíjajúcu kariéru Ivana Palúcha, narušila „normalizácia“. Ambíciou našej knihy je napraviť tento stav a pripomenúť herecké kvality Ivana Palúcha, ktorý na prelome 60. a 70. rokov stál na prahu hviezdnej kariéry, presahujúcej hranice Československa.

Rozsah: 300 strán
Vydal: Slovenský filmový ústav
Rok vydania: 2008
Predajná cena: 7,30 € (220 Sk)

Kino-Ikon 2/2007
Podoby dokumentárneho filmu

kino-ikon 2/2007Druhému číslu Kino-Ikonu dominuje zameranie na súčasné (aktuálna produkcia) i minulé (overené diela známych tvorcov) podoby dokumentárneho filmu. Číslo je venované najmä dokumentárnym filmom uvedeným na MFDF Jihlava 2007. Základ bloku venovaného dokumentárnej Jihlave tvoria texty o legende francúzskeho filmu Chrisovi Markerovi. Zároveň ho dopĺňa analýza hlavnej medzinárodnej súťaže „Medzi moriami“ od Márie Ferenčuhovej, ktorá bola členkou poroty a ďalšie pohľady na konkrétne filmy uvedené nielen na ostatnom ročníku festivalu. Číslo dopĺňajú rozhovory – prvý s rakúskym tvorcom Michaelom Glawoggerom (Robotníkova smrť), druhý so singapurským režisérom hraných filmov Roystonom Tanom, ktorý v decembri 2007 navštívil MFF Bratislava. V rubrike dvojpohľad sa Tomáš Hučko a Jadwiga Glowa pokúsili načrtnúť súvislosti vývoja v poľskom dokumentárnom filme – od diel známych tvorcov minulých dekád (Karabasz) po súčasné hviezdy poľského dokumentu (Koszalka). Dokumentárnemu filmu sa venuje aj aktuálne číslo študentského časopisu FRAME.

Vydali:Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2007
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)

Zborník: Interpretácia a film

interpretacia a filmZborník Interpretácia a film tvoria príspevky z 11. česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa ako pravidelné výročné stretnutie filmových teoretikov, historikov, estetikov i odborníkov iných spoločenskovedných odborov uskutočnila v dňoch od 18. do 21. októbra 2007 v Krpáčove. Hlavnou témou sa stala problematika interpretácie filmového diela i rôznych kontextov (jeho) filmovej kultúry. Texty v zborníku sa na jednej strane dotýkajú teoretických predpokladov interpretácie, resp. nadinterpretácie, konfliktu interpretácií, atp., na druhej strane analyzujú konkrétne diela, najmä českej a slovenskej kinematografie (Tajomstvo hradu v Karpatoch, Muž z prvního století). Samostatnou tematickou skupinou sú príspevky venované analýze filmu Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klosa.

Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2008
Predajná cena: 3,29 € (99 Sk)

Jurij Michajlovič Lotman: Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky

semiotika filmu a problemy filmovej estetikyDruhé revidované vydanie prekladu kľúčovej a u nás zároveň veľmi populárnej učebnice filmovej teórie od jedného z najznámejších svetových semiotikov Jurija M. Lotmana, doplnené aktuálnym doslovom Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku a ilustráciami podľa pôvodného ruského vydania z roku 1973.

Rozsah: 140 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav, Bratislava v spolupráci s Vysokou školou múzických umení
Rok vydania: 2008
Predajná cena: 7,30 € (220 Sk)

Václav Macek: Ján Kadár

jan kadar Keď sa o niekom dozviete, že nedokončil tri školy, obvykle očakávate, že jeho životný / profesionálny príbeh bude rozprávaním o neúspechu. V prípade slovenského režiséra Jána Kadára (1918 – 1979), ktorý nedokončil ani štúdium práva na Karlovej univerzite, ani Školu umeleckých remesiel u Karola Plicku v Bratislave, ani FAMU, to ale neplatí. Jeho život a tvorba sú príbehom úspešného selfmademana, filmára, ktorý nakrútil divácky populárne i experimentujúce diela (prirovnávané k tvorbe Alaina Resnaisa), zaradil sa k zakladateľským osobnostiam slovenskej kinematografie, spolutvorcom ur-vlny českého filmu, stal sa uznávaným tvorcom kanadského filmu, ale nemal žiaden „papier“, oprávňujúci ho k režírovaniu. Ján Kadár získal Oscara i Zlatý glóbus. V roku 1969 ho New York Times zaradili medzi päťdesiat najdôležitejších režisérov sveta. Kniha Václava Maceka analyzuje jeho celovečerné (celkove ich bolo šestnásť) i krátkometrážne diela, sleduje súvislosti osobného a umeleckého života, demýtizuje spoluprácu Jána Kadára a Elmara Klosa, ponúka aj poznanie zákulisia tvorby v rôznych spoločenských a dobových kontextoch. Jej súčasťou je unikátny obrazový materiál.

Rozsah: 360 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav, Bratislava v spolupráci s Vysokou školou múzických umení
Rok vydania: 2008
Predajná cena: 11,62 € (350 Sk)

Juraj Mojžiš: Albert Marenčin – filmár na križovatkách času

Portrét Alberta Marenčina sa pokúša o sugestívne, zasvätené predstavenie osobnosti i umeleckého naturelu Marenčina ako výtvarníka, spisovateľa a filmára a zároveň o kritické zhodnotenie jeho prínosu pre vývoj slovenského filmu v druhej polovici 20. storočia. S cieľom čo najvýstižnejšie načrtnúť možnosti pôsobenia i samotné jeho výkony v slovenskej filmovej kultúre sa spolieha najmä na rozbor a zasvätené komentovanie historických dokumentov, ktoré pestro ilustrujú Marenčinove filmové aktivity. Jednotlivé kapitoly sa venujú etapám jeho životnej cesty, resp. podrobne rozoberajú najdôležitejšie projekty jeho tvorivej dráhy, napríklad Pieseň o sivom holubovi, Prípad Barnabáš Kos, Prerušená pieseň, Muž, ktorý luže, Eden a potom a ďalšie. Autorský text rozčlenený do deviatich kapitol sa dialogicky prepája s piatimi vybranými exkurzmi, teda citovanými dokumentmi, predovšetkým diskusnými príspevkami Alberta Marenčina na rôznych pravidelných i výročných stretnutiach československých filmových pracovníkov alebo pri príležitosti filmových festivalov. Posledný piaty exkurz tvoria dva Marenčinove literárne texty pre film – fragment z novely Žiť v pokoji a prepis filmovej poviedky Bolo to v máji. Knihu dopĺňa podrobné kalendárium udalostí života, filmovej tvorby a publikačnej činnosti a kompletný výpis filmov, na ktorých Marenčin spolupracoval ako scenárista a dramaturg na Kolibe.

Rozsah: 376 strán
Vydali:
Slovenský filmový ústav, Bratislava v spolupráci s Vysokou školou múzických umení
Rok vydania:
2007
Predajná cena:
8,30 € (250 Sk)

Kino-Ikon 1/2007

FILM NOIR, DETEKTÍVKA

Rubriku Studium tvorí analýza kontextu filmovej kutlúry i samotného filmu Túžba zvaná Anada režisérskej dvojice Ján Kadár – Elmar Klos, ktorú napísal Václav Macek. Prvé číslo je opäť zamerané na „veľkú“ tému filmovej histórie a estetiky – fenomén filmu noir a detektívky. Jeho garantom sa stala hosťujúca editorka Petra Dominková z FAMU. Textovú mozaiku tvoria preklady kľúčových štúdií (Sobchacková, Naremore, Cowieová), v československom filmologickom prostredí doteraz nepublikované „prvá“ reflexia noiru (Bordeov a Chaumetonov článok K definícii filmu noir) i aktuálne príspevky na očakávané (svetlo, kamera vo film noir) i neočakávané témy (príroda, cenzúra a film noir) od domácich, t.j. československých autorov ako Juraj Mojžiš, Petra Dominková, Katarína Mišíková, Martin Ciel a ďalší. V rubrike Dvojdotyk sa predmetom rôznorodého filmologického dotýkania stala prvá slovenská filmová detektívka Muž, ktorý sa nevrátil (1959) – kontext rozvinutia detektívneho žánru v rámci československej kinematografie i rozbor Solanovho diela. Na hlavnú tému čísla nadväzujú filmové a literárne reflexie, fotografie 1000 klapky i príspevok k dejinám vedľajších postáv vo filme. KINO-IKON uzatvára FRAME, časopis mladých filmových vedcov z FTF VŠMU, taktiež venovaný rôznym podobám filmu noir.

Rozsah: 376 strán
Vydali:
Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania:
2007
Predajná cena:
3,32 € (100 Sk)

kol. zostavovateľov: Filmová ročenka 2005

Vo Filmovej ročenke 2005 sa nachádzajú kapitoly Kalendár filmových udalostí 2005, Slovenská filmová tvorba a videotvorba 2005, Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave 2005, ďalej kapitoly Domáce a zahraničné ocenenia slovenských filmov, tvorcov a inštitúcií v roku 2005, Filmová distribúcia na Slovensku 2005, Filmové publikácie a periodiká 2005, či In memoriam. Tradičnými kapitolami ročenky sú každoročne aj Adresár inštitúcií, organizácií a spoločností pôsobiacich v slovenskej kinematografii a audiovízii, Finančná podpora slovenských audiovizuálnych projektov od domácich a zahraničných grantových komisií a Bibliografický súpis článkov o slovenských hraných, dokumentárnych a televíznych filmoch z domácich a zahraničných periodík za rok 2005 a od roku 2002 kapitola Slovenské filmy v programoch zahraničných a slovenských televízií. Novinkou je kapitola Zahraničné filmové a televízne produkcie realizované na Slovensku (1922-2005). Nechýbajú ani doplnky a opravy a napokon registre, tvorené registrom inštitúcií, menným a názvovým registrom. Úvod do ročenky napísal generálny riaditeľ MEDIA Desk Slovensko Vladimír Štric.

Rozsah: 536 strán
Vydali:
SFÚ, Bratislava
Rok vydania:
2007
Predajná cena:
9,92 € (299 Sk)

Filmový kalendár 2008

Ako sa už stalo určitou tradíciou, aj v tomto roku vydáva Slovenský filmový ústav nástenný kalendár. Po kalendároch venovaných slovenským režisérom, hereckým legendám, filmovým rozprávkam či dielam reprezentujúcim obdobie 80. rokov, sa tentoraz rozhodol širokej verejnosti pripomenúť 35. výročie vzniku filmu Obrazy starého sveta. Filmu, ktorý sa celkom nesporne radí k najkvalitnejším a medzinárodne najúspešnejším dielam nielen v kontexte tvorby režiséra Dušana Hanáka, ale i v celej histórii slovenskej kinematografie. Filmu, ktorý i s odstupom času dokáže osloviť nových divákov, sprostredkovať im stále rovnako silný estetický zážitok a aj dnes aktuálne humanistické posolstvo. Filmový kalendár prináša 13 veľkoformátových fotografií Vladimíra Vavreka, ktorý sa sám podieľal na ich výbere a zostavení

Vydali: Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania:2007
Predajná cena: 3,29 € (99 Sk)

Richard Pupala, Martina Skúpa, Ján Jaborník, Vladimír Štefko, Vladimír Mlčoušek
Ivan Mistrík: Človek odinakiaľ

Publikácia o významnom slovenskom divadelnom, fimovom a televíznom hercovi. Tvorí ju nevšedný životný príbeh Ivana Mistríka spracovaný autormi Martinou Skúpou a Richardom Pupalom a tiež analýzy jeho divadelných postáv od Jána Jaborníka a Vladimíra Štefka a filmových postáv od Vladimíra Mlčouška. V prílohe sa nachádza kompletná filmografia Ivana Mistríka, súpis jeho divadelných, televíznych a rozhlasových postáv a výberová bibliografia k jeho osobnosti a hereckému umeniu.

Samostatnú prílohu tvorí DVD, na ktorom sa nachádza dokument Martina Hollého Vyššie princípy Ivana Mistríka (2002), rozhlasové hry Mark Twain: Dobrodružstvá Huckleberryho Finna (1956) a William Shakespeare: Rómeo a Júlia (1979), fotogaléria zo súkromného archívu a tiež fotografie Mistríkových filmových a divadelných postáv. .

Rozsah: 224 strán + DVD
Vydali: Mediálny inštitút, Bratislava v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom a Divadelným ústavom Bratislava
Rok vydania:2007
Predajná cena: 16,60 € (500 Sk)

Pavel Branko: Straty a nálezy 3

Tretie pokračovanie Strát a nálezov završuje projekt knižného vydávania reprezentatívnych výberov odborných i popularizujúcich článkov, reflexií, esejí, recenzií, profilov a rozhovorov z doterajšej filmovo-kritickej a publicistickej praxe Pavla Branka. Straty a nálezy 3 nadväzujú na dva predošlé zväzky a ďalej rozvíjajú vybrané otázky autorovho uvažovania o svetovej i slovenskej filmovej tvorbe. Tematickým určením sa tretí zväzok vrátil k problematike hraného filmu, pričom súbor dopĺňa aj krátke nahliadnutie do fenoménu amatérskeho filmu. Vo finálnom súbore „strát a nálezov“ sa okrem zavedeného rozvrhu (súborne, štúdie a reflexie, rozhovory a profily, recenzie) stala súčasťou obsahu aj kapitola ponúkajúca dva rozsiahlejšie rekapitulačné rozhovory s autorom o slovenskom filme. Straty a nálezy 3 uzatvárajú pokračovanie výberovej bibliografie nezahrnutých článkov o filme, súhrnné anglické resumé a tiež kompletný názvový i menný register, ktoré zahŕňajú všetky tri vydania.

Rozsah: 294 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav v spolupráci s občianskym združením FOTOFO a FTF VŠMU, Bratislava
Rok vydania:2007
Predajná cena: 7,30 € (220 Sk)

Kino-Ikon 2/2006

Druhé číslo Kino-Ikonu zakladajú zahraničné štúdie venované našej kinematografii – inauguračná prednáška Lubora Dohnala na FAMU a prehľadová štúdia o tvorbe Martina Šulíka od poľskej autorky Ewy Ciszewskej. Súčasťou čísla je aj ďalšie pokračovanie série statí o avantgardnom či experimentálnom filme od Martina Čiháka, tentoraz zamerané na Čistý film. Bloku reflexií dominujú tri texty o fínskom dokumentárnom filme a tiež dve eseje režisérov – Alana Parkera o vlastnom filme Commitments a Marka Škopa o fenoméne letopisného nakrúcania. Dvojdotyk sa venuje filmu Gus Van Santa Last Days. Súčasťou Kino-Ikonu 2/2006 je občasník študentov filmovej vedy FTF VŠMU Frame 2/2006 venovaný téme (S)púšť.

Rozsah: 272 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania:2006
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)


Kino-Ikon Extra 2006

Prvú dekádu existencie filmologického časopisu Kino-Ikon sa ASFK ako hlavný vydavateľ rozhodla pripomenúť tretím, extra číslom ročníka, ktoré je zámerne koncipované ako výber len z domáceho písania o filme – od fragmentov posledných ročníkových prác vybraných študentov po kapitoly z najaktuálnejších vedeckých textov a pripravovaných kníh ich pedagógov – predovšetkým členov Katedry vied o umení na FTF VŠMU v Bratislave. Zámerom čísla je ukázať stav kritického uvažovania o domácej i svetovej filmovej tvorbe u nás. Súčasťou čísla je krátka história časopisu, index obálok a všetkých textov a autorov od začiatku vydávania Kino-Ikonu.

Rozsah: 298 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania:2006
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)


Filmový kalendár 2007

Filmový kalendár na rok 2007 sa viaže k DVD edícii Slovenský film 80. rokov, v ktorej Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s denníkom SME vydal na DVD filmy Fontána pre Zuzanu Dušana Rapoša, Chodník cez Dunaj Miloslava Luthera, Iba deň režisérskej trojice Michal Ruttkay, Vladimír Štric, Kvetoslav Hečko, Iná láska Dušana Trančíka, Ja milujem, ty miluješ Dušana Hanáka, Južná pošta Stanislava Párnického, Noční jazdci Martina Hollého, Pásla kone na betóne Štefana Uhra, Pomocník Zora Záhona a Sladké starosti Juraja Herza. Filmový kalendár obsahuje fotografie z desiatich titulov edície v poradí, v akom boli vydané, ich súčasťou je meno postavy a herca, ktorý ju stvárňuje. Fotografie v kalendári dopĺňajú list s fotografiou jedného z kolibských štúdií, v ktorom filmy vznikali, a list s fotografiami všetkých režisérov jednotlivých titulov DVD edície.

Vydali: Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania:2006
Predajná cena: 3,95 € (119 Sk)


Peter Gavalier: Spletité cesty Wima Wendersa

Monografia Petra Gavaliera Spletité cesty Wima Wendersa zachytáva ťažiskové témy a filmárske postupy režiséra, ktoré sú charakteristické pre celú jeho tvorbu. Hoci knihe dominujú detailné analýzy jednotlivých Wendersových filmov, Peter Gavalier v nej odkrýva aj pozadie ich vzniku a rôzne odkazy približujúce nielen historický, ale aj spoločenský, umenovedný, výtvarný, hudobný a filozofický kontext Wendersovej tvorby. V rozhovore pre mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk Peter Gavalier povedal, že „pri analýze sa snažím vždy vychádzať zo samotného diela a rád sa nechám prekvapiť, kam ma film spontánne dovedie. Okrem toho ma k mnohým zaujímavým odkazom a inšpiráciám priviedol sám Wenders vo svojich textoch, ktoré som si dôkladne preštudoval. Azda na dielo nikoho zo súčasných režisérov nemali dejiny filmu taký vplyv ako práve na jeho dielo.“ Publikácia je rozdelená do ôsmich kapitol, ktoré sú radené tematicky, aj chronologicky, pričom prológ tvorí historický kontext nemeckej kinematografie, úzko spojený s režisérovou tvorbou. Publikácia je doplnená o biografiu režiséra, kompletnú filmografiu a fotografický materiál.

Rozsah: 324 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov
Rok vydania:2006
Predajná cena: 7,30 € (220 Sk)


Kino-Ikon 1 / 2006

V prvom tohtoročnom čísle časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze rubriku Studium tvoria dva odlišné filmologické príspevky venované slovenskej kinematografii. V prvom sa Petra Hanáková pokúsi aktualizovaným filmovohistorickým pohľadom pozrieť na Bielikov film Varúj..! a zároveň na kontext slovenského filmovníctva pred komunistickým prevratom v roku 1948. Druhý text reprezentuje uvažovanie o našom filme zvonku – ide o „inostrannú“ reflexiu filmárskeho rukopisu Dušana Hanáka, ktorý autorka, poľská filmologička Jadwiga Glowa, radí medzi najvýraznejšie nielen v rámci slovenskej, ale aj európskej kinematografie. Hlavnou témou čísla je fenomén hororu a monštruozity, predovšetkým vo filme. Blok textov opäť tvoria pôvodné texty, napríklad Monštrum a smrť Juraja Mojžiša, A bude svetlo! Jany Dudkovej, venovaný filmu Malte Ludina Dve alebo tri veci, ktoré o ňom viem, prípadne české príspevky – filozofickejšie ladený text Monstrum ergo sum Josefa Fulku alebo kontextový článok Františka Dryjeho o poslednom filme Jana Švankmajera Šílení. Domáce písanie dopĺňajú preklady relevantných štúdií – Monštruozita a monštruóznosť Georgesa Canguilhema, Horor a napätie Noëla Carrolla, prípadne Feministické rámce pre hororový film Cynthie Freelandovej. Medzi filmovými reflexiami sa hlavnej témy dotýkajú napríklad články Michaely Malíčkovej (analýza televízneho seriálu Buffy, premožiteľka upírov) a Zuzany Mojžišovej (Sociálny horor, opustené dieťa v hranom filme). Rubrika Dvojdotyk sa zamerala na film Alexandra Sokurova Slnko. Druhý tematický blok tvoria texty venované vybraným filmom kórejského režiséra Kim Ki-duka. V tomto čísle otvárame aj novú rubriku pohľadov do dejín slovenského filmu prostredníctvom fotografií z nakrúcania pod názvom Tisíca klapka. Súčasťou Kino-Ikonu 1/2006 je občasník študentov filmovej vedy FTF VŠMU Frame 1/2006 venovaný téme Eros & Šialenstvo.

Rozsah: 336 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2006
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)


Jean-Luc Godard: Příběh(y) filmu

Po textoch a rozhovoroch ďalšia publikácia textov slávneho režiséra. Obsah: Náš příběh Příběhů filmu; Jonathan Rosenbaum: Trailer na Příběh(y) filmu Jeana-Luca Godarda; kapitola jedna (a): všechny příběhy; kapitola jedna (b): jeden příběh; kapitola dvě (a): jenom film; kapitola dvě (b): osudová krása; kapitola tři (a): peníz absolutna; kapitola tři (b): nová vlna; kapitola čtyři (a): kontrola universa; kapitola čtyři (b): znamení mezi námi; Závěrečné titulky Příběhů filmu Jeana-Luca Godarda.

Súčasťou knihy je i bohatá dokumentácia: Dáta života a tvorby, Filmografia, Výberová bibliografie, Poďakovanie Jeana-Luca Godarda. Menný register, Register názvov umeleckých diel.


Rozsah: 304 strán
Vydali: Camera obscura
Rok vydania:2006
Predajná cena: 3,90 € (117,50 Sk)


Zborník textov z 9. česko-slovenskej filmologickej konferencie: Postava, herec, hviezda vo filme

Zborník tvorí súbor príspevkov z 9. česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. – 23. októbra 2005 v Častej-Píle pri Modre. Hlavným organizátorom konferencie bola Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom. Pravidelné výročné stretnutia, ktoré striedavo pripravuje česká a slovenská strana, sa snažia udržovať nevyhnutný priestor pre kritický dialóg – cieľom je premýšľanie o filme prostredníctvom spoločne navrhnutej témy. Hlavná téma 9. výročného stretnutia českých a slovenských filmológov bola zámerne „ústretovejšia“ tak pre odbornú ako i laickú verejnosť (familiárne poznanie hereckých tvárí, fascinácia filmovými hviezdami, popularizačné profily hercov). V rámci programu konferencie sa predebatovali rôzne teoretické, historické i estetické otázky tvorenia filmových postáv, rôznych podôb herectva, lokálnej i globálnej hviezdnosti. Účastníci sa venovali postave jednak v širších filmových/filozofických súvislostiach, jednak sa zameriavali na konkrétne postavy a herecké výkony v domácich i svetových filmov.


Rozsah: 160 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom
Rok vydania:2006
Predajná cena: 3,29 € (99 Sk)


Renáta Šmatláková – Martin Šmatlák: Filmové profily

Dvojjazyčná slovensko-anglická publikácia encyklopedického charakteru ponúka podrobné informácie o 68-ich slovenských režiséroch hraných dlhometrážnych filmov. Texty jednotlivých profilov pozostávajú z krátkej biografie, kompletnej filmografie a výberovej bibliografie. Obrazovo ich dopĺňajú portrétne fotografie tvorcov a zábery z vybraných filmových diel. Orientáciu v prehľadne štruktúrovanom texte publikácie čitateľovi uľahčujú menný a názvový register.


Rozsah: 876 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav
Rok vydania:2005
Predajná cena: 14,94 € (450 Sk)


Pavel Branko: Straty a nálezy 2

Šeť rokov po publikácii Straty a nálezy 1948 – 1998 prichádza na pulty kníhkupectiev druhý výber z tvorby známeho slovenského filmového kritika a publicistu Pavla Branka. Tentokrát je zameraný na oblasť non-fiction produkcie. Texty viac-menej súmerne pokrývajú obdobie od 60. rokov až po súčasnosť a zastúpené je medzi nimi celé spektrum žánrov a foriem: od analýz a recenzií, cez prehľadové štúdie až po rozhovory s tvorcami. Publikácia je bohato ilustrovaná sprievodnými fotografiami a jej súčasťou sú aj výberová bibliografie – nezahrnuté články od roku 1999 a menný a názvový register.
Rozsah: 260 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav v spolupráci s občianskym združením FOTOFO a FTF VŠMU, Bratislava
Rok vydania:2005
Predajná cena: 6,64 € (220 Sk)


kol. zostavovateľov: Filmová ročenka 2004

Vo Filmovej ročenke 2004 sa nachádzajú kapitoly Kalendár filmových udalostí, Slovenská filmová tvorba a videotvorba 2004, Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ďalej kapitoly Domáce a zahraničné ocenenia slovenských filmov, tvorcov a inštitúcií, Filmová distribúcia na Slovensku, Filmové publikácie a periodiká, či In memoriam. Tradičnými kapitolami ročenky sú každoročne aj Adresár inštitúcií, organizácií a spoločností pôsobiacich v slovenskej kinematografii a audiovízii, Finančná podpora slovenských audiovizuálnych projektov od domácich a zahraničných grantových komisií a Bibliografický súpis článkov o slovenských hraných, dokumentárnych a televíznych filmoch z domácich a zahraničných periodík za uplynulý rok a od roku 2002 kapitola Slovenské filmy v programoch zahraničných a slovenských televízií. Nechýbajú ani doplnky a opravy a napokon registre, tvorené registrom inštitúcií, menným a názvovým registrom. Úvod do ročenky napísal generálny riaditeš SFÚ Peter Dubecký.


Rozsah: 500 strán
Vydali: SFÚ, Bratislava
Rok vydania:2004
Predajná cena: 9,92 € (299 Sk)


Kino-Ikon 2 / 2005

Rubrika analytickejších článkov Studium prináša pokračovania textov z čísla 1/2005 – Peter Michalovič sa venuje kľúčovým filmom Petra Zelenku (od Knoflikářov po Príbehy obyčajného šialenstva), Jana Dudková sa zameriava na analýzu rukopisov vybraných slovenských filmových tvorcov v kontexte Deleuzeovej teórie filmového obrazu. Hlavnou témou čísla sa stalo uvažovanie o histórii a praxi nielen slovenského animovaného filmu. Tematický blok tvoria texty staršej i mladej generácie slovenských animátorov.
Uvažovanie o našom i svetovom animovanom filme (napr. Urc o Viktorovi Kubalovi, Malík o Karlovi Zemanovi či Rayovi Harryhausenovi) dopĺňa rozsiahlejší rozhovor Ivany Zajacovej a Michala Strussa o najaktuálnejších tendenciách v animácii po návštevách najreprezentatívnejších festivalov animovaného filmu v Annecy a Ottawe. Do rubriky Rozhovor je zaradená aj debata Petra Gavaliera s hercom Ivanom Palúchom o jeho účinkovaní vo filmoch Marketa Lazarová a Zabitá neděle. Súčasťou čísla je aj blok reflexií, napr. vybraných animovaných filmov (Nick Park, Henry Selick/Tim Burton). Číslo uzatvárajú príbehy z dejín vedľajších postáv – tentoraz o Erde z Nibelungov a bratoch Daltonovcoch zo Šťastného Lukea.
Súčasťou Kino-Ikonu 2/2005 je občasník študentov filmovej vedy FTF VŠMU Frame 2/2005 venovaný téme Stratené / nájdené.


Rozsah: 272 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania:2005
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)


Jean-Luc Godard: Texty a rozhovory

Edícia 20/21 svojim dôrazom na dokumentárnu tvorbu významne posúva hranice reflexie kinematografie. Ide o dlhodobý projekt Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jihlava. Texty v tejto rozsiahlej publikácii mapujúceja myslenie významného francúzskeho filmára a dokumentaristu Jean-Luca Godarda od počiatkov v období, keď písal pre Cahiers du Cinema až do 90. Rokov sú preložené z francúzskeho originálu Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard 1, 2 vydaného nakladateľstvom Cahiers du cinéma v Paríži v rokoch 1984 a 1998. Kniha obsahuje popri rozsiahlych profilových rozhovoroch i autorské texty, v ktorých Godard svojím charakteristickým publicistickým štýlom zaznamenáva svoju predstavu o dobovej kinematografii, filmovej publicistike a politickom prostredí.
Výber v prvom rade hľadal „tie články a rozhovory, ktoré sú podnetné samy o sebe, bez ohľadu na to, kto ich napísal. A potom sme do tejto knižky zaradili články, ktorých význam je i z časti daný tým, že sú od Jeana-Luca Godarda, zaujímavé z hľadiska skúmania jeho umeleckej dráhy - texty, ktoré ukazujú, ako sa jeho špecifická poetika formovala ešte predtým, než začal nakrúcal celovečerné filmy, alebo ktoré objasňujú historický (či už filmový alebo spoločensko-kultúrny) kontext, v ktorom jeho diela vznikali.“


Rozsah: 330 strán
Vydali: MFDF Jihlava a FAMU
Rok vydania:2005
Predajná cena: 14,94 € (450 Sk)


Peter Michalovič – Vlastimil Zuska: Juraj Jakubisko

Kameraman Stanislav Szomolányi

Aktuálny titul edície monografií tvorcov, ktorí zásadným spôsobom vstúpili do dejín slovenskej kinematografie, prináša pohľad na život a dielo jedného z jej najoriginálnejších a súčasne najvýznamnejších predstaviteľov. Autori monografie o Jurajovi Jakubiskovi sa vo svojom texte sústreďujú nielen na priblíženie filmárovej tvorby od jej začiatkov až do dnešných dní, ale najmä na zachytenie neopakovateľnej autorskej signatúry, ktorá akoby sa v každom režisérovom filme rodila vždy nanovo. Texty dopĺňa kompletná filmografia režiséra vrátane ocenení, výberová bibliografia k tvorbe a osobnosti Juraja Jakubiska a množstvo fotografií.


Rozsah: 224 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav
Rok vydania: 2005
Predajná cena: 11,62 € (350 Sk)


Andrej Arseňjevič Tarkovskij: Krása je symbolem pravdy

Kameraman Stanislav Szomolányi

Výber textov slávneho ruského režiséra Andreja Tarkovského (rozhovory, eseje, prednášky o filmovej réžii, korešpondenciu, filmové scenáre a iné texty), vznikol z prác publikovaných akýmkoľvek spôsobom a v rôznych jazykoch od roku 1967 do súčasnosti. Nezahŕňa autorovu pozostalosť. Zostavovatelia vberu nerušia autenticitu textov, ktoré chápu ako dokument, majúc na mysli Tarkovského slová, že každé umelecké dielo je rovnako ako zázrak nevysvetliteľné. Texty (podrobný zoznam) z ruských, poľských, francúzskych, anglických a talianskych originálov preložili Miloš Fryš, Jaromír Blažejovský, Jiří Houdek, Galina Kopaněvová, Petr Janyška, Eva Soukupová, Martin Skořepa, Josef Fryš a Petr Gajdošík. SFÚ je jediným predajcom tejto knihy na Slovensku.

Rozsah: 456 strán
Vydali: Camera obscura, Příbram
Rok vydania: 2005
Predajná cena: 16,27 € (490 Sk)
(VYPREDANÉ, pripravuje sa 2. vydanie s aktualizovanou dokumentáciou)


Kino-Ikon 1/2005

Kameraman Stanislav Szomolányi

Hlavnou témou čísla sa stal fenomén kompilačného, strihového, archívneho, kolážového alebo found footage filmu. Súbor textov sa pokúša naznačiť rôzne príznaky alebo aj štýly takto orientovanej práce s filmovým materiálom plus rôzne spôsoby kritického uvažovania o jej významoch/politikách. V súbore by nemali chýbať texty dotýkajúce sa viac experimentálneho filmu (Martin Čihák sa venuje americkým i európskym príbehom „sklíženého“ filmu; Austrálčan Marcus Bergner píše o vlastnej tvorbe), texty dotýkajúce sa začiatkov i súčasnosti tejto tvorivej línie filmu (Jay Leyda, William Wees, Oksana Sarkisova), prípadne texty reflektujúce slovenské príklady montovania či kolážovania archívneho filmového materiálu (Marek Šulík uvažuje o práci na filme Lesk a bieda SNP). Zvláštnym mimofilmovým bonusom je úvaha Juraja Mojžiša o kolážovej tvorbe výtvarníka Christiana Boltanského alebo komentovaná koláž jedného vydania MF Dnes od Jana Gogolu. Blok textov dopĺňajú aj recenzie na literatúru k téme (Weesove Recyklované obrazy, Leydove dejiny kompilačného filmu Filmy plodia filmy). Súčasťou Kino-Ikonu 1/2005 je občasník študentov filmovej vedy FTF VŠMU Frame 1/2005 venovaný téme Realita (?)

Rozsah: 414 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2005
Predajná cena: 4,98 € (150 Sk)


Viktória Matáková – Petra Hanáková: Pedro Almodóvar

Kameraman Stanislav Szomolányi

Kniha venovaná jednému z najvýraznejších tvorcov súčasnej európskej kinematografie je ďalším pokračovaním série publikácií v edícii Camera obscura, ktoré mapujú filmovú tvorbu kľúčových európskych režisérov (vydaný Kusturica, pripravovaný Wenders). Spoločný profil Pedra Almodóvara sa pokúša domácemu klubovému i bežnému filmovému divákovi, povedané slovami autoriek, „sprostredkovať jeho autorsky nezameniteľné, tak povediac patidifuso (dych vyrážajúce) filmové videnie podivuhodnosti človeka / sveta“. Základ profilu tvorí text Viktórie Matákovej, ktorá čitateľov zasvätene – opierajúc sa o štúdium materiálov priamo v Barcelone i Madride – vovádza do politicko-kultúrno-spoločenského kontextu Almodóvarovej tvorby a zároveň v pätnástich výkladoch predstavuje základné parametre a súvislosti každého jeho celovečerného hraného filmu. Podnetnou nadstavbou je potom text Petry Hanákovej, ktorá najmä (ale nie nutne) umenovedne poučenému divákovi ponúka sieť najzaujímavejších príznakov almodóvarovského filmového štýlu. Písanie dopĺňa bohatý fotografický materiál a filmografia autora.

Rozsah: 312 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav, Asociácia slovenských filmových klubov
Rok vydania: 2005
Predajná cena: 7,30 € (220 Sk)


Richard Blech: Kameraman Stanislav Szomolányi

Kameraman Stanislav Szomolányi

Publikácia sa pokúša reprezentatívne predstaviť tvorivý prínos jedného z najznámejších kameramanov v dejinách slovenskej kinematografie. Richard Blech (v roku 2001 vyšla pod jeho vedením knižná pocta Martinovi Hollému) v nej programovo stavia do centra svojho filmovo-historického písania vývoj kameramanskej pozície i jej opomínanú dôležitosť v rámci akejkoľvek filmovej tvorby. Pri písaní o filme sa na remeslo prípadne štýl kameramana často zabúda, preto Blechova kniha ponúka na jednej strane najprv „neexistujúce malé dejiny filmovej kamery“, prehľad jednotlivých kameramanských výkonov a zároveň v druhej časti podrobnejšie opisuje jeden z nich, ktorým Stanislav Szomolányi obohatil vizualitu slovenského filmu. Podstatným suplementom textu sú aj obrazy ilustrujúce jeho kameramanské umenie. Knihu uzatvárajú spomienky slovenských tvorcov, filmografia a výberová bibliografia.

Rozsah: 180 strán
Vydali: Slovenská filmová a televízna akadémia v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2005
Predajná cena: 7,30 € (220 Sk)


Kino-Ikon 2/2004

Kino-Ikon 2/2004

Na začiatku Kino-Ikonu stojí reprezentatívna štúdia, podrobné historicko-teoretické prehľadanie fenoménu „absolútny film“ (tiež „abstraktný film“) od známeho režiséra a znalca experimentálnych kinematografií, súčasného prodekana FAMU Martina Čiháka. V snahe priblížiť tému 8. československej filmologickej konferencie (Olomouc, november 2004) u nás, sa hlavnou témou čísla stal vzťah filmu a národa. Blok textov tvoria najmä preklady (Smith, Frodon, Daković), ale aj pôvodné písanie (Macek). V bloku filmových reflexií, ktorý je znovu obsiahlejší, tentoraz dominujú texty venované klubovým (Čínska odysea, Stratený v La Mancha, Sentiment) i neklubovým filmom (Český sen, Cez hranicu). Jeho súčasťou je aj tradične presné a pozorné odkrývanie súvislostí filmov uvedených na festivaloch Tri dni dokumentu a Jeden svet od Pavla Branka (Dokumentarizmus obrazu, dokumentarizmus slov). V rubrike Dvojdotyk sa bude dvojica autorov dotýkať filmov alebo aj literatúry o filme. V tomto čísle sa na film Trio z Belleville pozreli Rudolf Urc a Daniel Bernát, knihu venovanú remakeom Play it Again, Sam si prečítali Martina Repášová a Petra Hanáková. Samostatnú tematickú mikrolíniu čísla tvoria texty o nude vo filme a na konci čísla pokračuje seriál o dejinách vedľajších postáv v umení.

Rozsah: 296 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2004
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)


kol. zostavovatelov: Filmová rocenka 2003

filmová ročenka 2003

Vo Filmovej rocenke 2003 sa nachádzajú kapitoly Kalendár filmových udalostí, Slovenská filmová tvorba a videotvorba, Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, dalej kapitoly In memoriam, Domáce a zahranicné ocenenia slovenských filmov, tvorcov a inštitúcií, Filmová distribúcia na Slovensku ci Filmové publikácie a periodiká. Tradicnými kapitolami rocenky sú každorocne aj Adresár inštitúcií, organizácií a spolocností pôsobiacich v slovenskej kinematografii a audiovízii, Financná podpora slovenských audiovizuálnych projektov od domácich a zahranicných grantových komisií a Bibliografický súpis clánkov o slovenských hraných, dokumentárnych a televíznych filmoch z domácich a zahranicných periodík za uplynulý rok, od roku 2000 aj kapitola Výber z tvorby slovenských filmových tvorcov v Ceskej republike a od roku 2002 kapitola Slovenské filmy v programoch zahranicných a slovenských televízií. Filmová rocenka 2003 obsahuje aj novovytvorenú kapitolu Celovecerné slovenské a koprodukcné filmy na videokazetách, video CD a DVD, ktorej zámerom je stat sa pravidelnou súcastou rocenky. Nechýbajú ani doplnky a opravy a napokon registre, tvorené registrom inštitúcií, menným a názvovým registrom. Úvod do rocenky napísala generálna riaditelka Sekcie médií a audiovízie MK SR Zuzana Mistríková.

Rozsah: 500 strán
Vydali: SFÚ, Bratislava
Rok vydania: 2004
Predajná cena: 9,92 € (299 Sk)


Filmový kalendár 2005

filmovy kalendar 2005

Nástenný filmový kalendár na rok 2005 pod názvom Tak sme začínali II. (filmové začiatky slovenských herečiek) obsahuje výber 12-tich fotografií slovenských herečiek s dátumom narodenia v rokoch 1921 – 1946. Sú medzi nimi legendy slovenského filmového herectva – Mária Prechovská, Mária Kráľovičová, Viera Strnisková, Jela Lukešová, Zdena Gruberová, Eva Krížiková, Elena Zvaríková, Eva Poláková, Oľga Zöllnerová, Emília Vášáryová, Oľga Šalagová a Soňa Valentová, pričom fotografie herečiek sú usporiadané chronologicky podľa roku ich narodenia. Pri každej fotografii je stručný text, ktorý obsahuje základné biografické údaje jednotlivých herečiek (dátum a miesto narodenia, príp. dátum a miesto úmrtia, názov filmu, réžia a rok výroby). Kalendár zachytáva herečky v začiatkoch ich filmovej hereckej tvorby.

Vydal: Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2004
Predajná cena: 4,98 € (150 Sk)


Kino-Ikon 1/2004

kinoikon1_2004.jpg

Prvé tohtoročné číslo časopisu Kino-Ikon otvára dokumentárna esej Jana Gogolu ml. na motívy filmu Petra Kerekesa Ladomírske morytáty a legendy. Základom rubriky Studium a pilierom čísla je jednak text Nataši Ďurovičovej Esperanto obrazov, babylon hlasov: jazyk ako kompas na svetovej mape filmu zameraný na „rozštep“ obrazu a zvuku pri nástupe zvukového filmu, ktorý odhalilo hovorenie, reč (problém kvality hlasu i množstva jazykov), a jednak pozoruhodná prehľadová štúdia Zvuk – komunikácia, dekomunikácia? Pavla Branka venovaná najmä takým príkladom narábania so zvukom vo filme i v rozhlase, pri ktorých nadužívanie hudby a zvukových efektov vedie k nezrozumiteľnosti reči a nejasnosti významu. Samostatnou tematickou líniou čísla sú texty venované filmovej tvorbe kanadského experimentátora Mikea Hoolbooma. Súbor textov – prehľadová štúdia, pôvodný rozhovor a preklad troch esejí z jeho autobiografickej knihy Morové roky – pripravila Andrea Slováková. Druhý zaujímavý rozhovor čísla, ktorý zčasti načrtáva kontext súčasnej mladej českej dokumentaristiky, pripravili režiséri a pedagógovia na FAMU Jana Gogola ml. a Petr Marek V rámci bloku filmových reflexií, ktorý je oproti minulým číslam obsiahlejší, dominujú predovšetkým recenzie na knihy či zborníky, zvláštnu zmienku si zaslúži mimoriadne obsiahla, teda veľmi podrobná analýza knihy Diny Iordanovej Cinema of Flames. Balkan Film, Culture and the Media (London, 2001) od Jany Dudkovej. Z projektu písania o vedľajších postavách v umení treba za všetky pripomenúť peknú mikročrtu Jean-Pierre Leauda, ako vedľajšej postavy filmu Koľko je tam hodín? (2001) od Tsai Ming-lianga, ktorú napísala Zita Hosszuová

Rozsah: 180 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2004
Predajná cena: 3,32 €(100 Sk)


Juraj Mojžiš: Použi ma ako stránku knihy

sprievodca.GIF (35124 bytes)

Druhý titul edície Studium – primárne určenej študentom umeleckých a humanitných odborov vysokých škôl – prináša súbor filmový esejí, ktoré Juraj Mojžiš v priebehu uplynulých rokov prezentoval formou prednášok v rámci vlastného interpretačného seminára na Katedre filmovej vedy FTF VŠMU. Svoju interpretačnú prácu síce autor zameral na tvorbu filmárov, ktorí významným spôsobom zasiahli do dejín svetovej kinematografie, no v jeho výbere filmov nájdeme nielen diela medzinárodne ocenené a všeobecne uznávané, ale aj tie menej známe a doposiaľ dostatočne nereflektované. Medzi interpretovanými filmami sa potom konkrétne vyskytujú napr. Nebo nad Berlínom (Wim Wenders), Blade Runner (Ridley Scott), Rozprávky na spanie (Peter Greenaway), Angel Heart (Alan Parker), Mesto žien (Federico Fellini), Caravaggio (Derek Jarman), Jackie Brownová (Quentin Tarantino) a mnoho iných. Zo samotných analytických esejí čitatelia získajú informácie nielen o interpretovaných filmoch (ich štýle, slohu či výpovednej hodnote), ale i o výrobno-produkčných, prípadne ďalších umeleckých, v širšom zmysle kultúrnych prípadne spoločensko-politických vplyvoch, aké ich vznik sprevádzali. Dôležitou praktickou súčasťou publikácie je tiež súbor krátkych profilov jednotlivých filmových tvorcov interpretovaných diel.

Rozsah: 200 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2004
Predajná cena: 7,30 €(220 Sk)


Kino-Ikon 2/2003

sprievodca.GIF (35124 bytes)

V aktuálnom čísle časopisu Kino-Ikon ako zborníku textov sa už tradične v jeho úvodnej časti objavujú podrobné výkladové štúdie venované otázkam konkrétnej filmovej tvorby či štýlu (analýza obrazovej/zvukovej montáže u Godarda), ako aj širším otázkam filozofie a filmu (ďalší výklad Peirceovej teórie a typológie znakov). Hlavnú tému druhého čísla Kino-Ikonu určil predovšetkým medzinárodný seminár a na neho nadväzujúca čs. filmologická konferencia z novembra 2003 v Bratislave Zvuk vo filme. Zámerom seminára bol úvod do sound studies. Aj v súvislosti s prednáškami lektorov seminára (Beck, Ďurovičová) tak vznikol blok prekladov kľúčových textov o premenách nielen filmového zvuku, ale cez neho aj o posunoch v skúmaní samotných dejín filmu (Lastra, Altman – od filmu ako textu k filmu ako udalosti). Rovnako podnetným príspevkom je aj originálne uvažovanie o odhaľovaní hlasu vo filme od Michela Chiona. Po bloku prekladov, ktorý uzatvára text Jaya Becka o „zviditeľňovaní“ zvuku, resp. o zvukovom dizajne v americkom filme 70-tych rokov (Coppola, De Palma) nasledujú jednotlivé príspevky účastníkov konferencie. Z filmových reflexií, ktoré číslo uzatvárajú možno spomenúť veľmi presné a súvislosti odkrývajúce poznámky k najzaujímavejším filmom z 11. ročníka MFF Art Film (Cesta do Kafiristanu, Lov na anjela a i.) od Pavla Branka a tiež prenikavý a zasvätený pohľad na „srbskú situáciu“ vo filme a na vybrané diela Gorana Markovića od Jany Dudkovej.
Kino-Ikon od roku 1997 vydáva ASFK v spolupráci so SFÚ. Aktuálne číslo vyšlo vďaka grantu Medzinárodného višegrádskeho fondu a s podporou Nadácie – Centrum súčasného umenia.

Rozsah: 256 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania:
2004
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)


Miro Ulman a Peter Ulman: Sprievodca klubovým filmom /druhé aktualizované vydanie/

sprievodca.GIF (35124 bytes)

Nové, prepracované a doplnené vydanie katalógu klubotéky poskytuje prehľadnú orientáciu v aktuálnom klubovom fonde ASFK. Publikácia je rozdelená do dvoch hlavných kapitol. Klubotéka ASFK , obsahuje abecedne (podľa distribučného názvu) radené filmové heslá so základnými filmografickými údajmi, stručným obsahom, oceneniami a bibliografiou článkov. Kapitola Profily režisérov zahŕňa podrobné informácie o tvorcoch uvádzaných diel, zložené z filmografie, krátkej biografie, súpisu ocenení a bibliografie článkov. Publikácia celkovo obsahuje údaje o 351 filmoch a 240 profilov režisérskych osobností (77 nových filmov, 65 nových profilov). Súčasťou katalógu sú registre originálnych názvov, krajín pôvodu, režisérov, kompletný adresár slovenských filmových klubov, členovia Medzinárodnej federácie filmových klubov so zoznamom festivalov, na ktorých sa udeľujú ceny poroty FICC, ale aj medzinárodné skratky štátov stanovené FIAF-om, rôzne štatistické údaje z činnosti ASFK a mnohé ďalšie praktické informácie. Na rozdiel od prvého vydania je aktuálny Sprievodca klubovým filmom rozšírený aj o 96 fotografií k vybraným filmovým titulom.

Rozsah: 544 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2003
Predajná cena: 9,92 € (299 Sk)


5 scenárov

Po takmer štvorročnej príprave sa k čitateľom dostáva publikácia 5 scenárov, vzácna vo všetkých ohľadoch. Knižné vydanie literárnych verzií scenárov celovečerných filmov Martina Šulíka a spoluautorov Ondreja Šulaja, Mareka Leščáka a Dušana Dušeka (Neha, Všetko čo mám rád, Záhrada, Orbis Pictus, Krajinka) tvorí samostatne vydanú súčasť profilu s názvom Svet v pohyblivých obrazoch Martina Šulíka, ktorý vyšiel ako pilotný titul edície Camera Obscura už v roku 2000. Popri vlastnej literárnej hodnote je publikácia zaujímavá aj po stránke aplikovanej vizuálnej koncepcie. Originálne výtvarné riešenie, ktorého autorom je známy slovenský filmový architekt a výtvarník Fero Lipták, je založené na syntéze textových zložiek s obsiahlym ilustratívnym materiálom a ručnou grafikou.

Počet strán: 444
Predajná cena:
16,60 € (500 Sk)
Rok vydania:
2003
Vydavateľ:
Slovenský filmový ústav


Kino-Ikon 1/2003

Číslo otvára štúdia Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku venovaná Jakubiskovmu filmu Postav dom, zasaď dom (1979). Súčasťou bloku teoretizujúcich textov by malo byť predovšetkým dokončenie výkladu základných parametrov tvorby Jean-Luc Godarda v jednom z prelomových období jeho tvorby (prvá polovica 70-tych rokov – revízia záujmu o politiku, začiatky práce s videom) od Elisabeth Büttnerovej. Ďalším príspevkom je pokračovanie výkladu semiotiky Charlesa S. Piercea od Mareka Bičkoša. Samostatnou tematickou linkou je otázka „rodinného dokumentu“, zameriame sa predovšetkým na filmy dvoch slovenských autorov. Profil Petra Kerekesa od začiatku jeho tvorby až po posledný film 66 sezón pripravil Pavel Branko a profil Miša Suchého od študentskej tvorby až po tohtoročné filmy Domáce kinečko a Krátky film pre Lidku napísal Václav Macek. Filmovokritický backround sa pokúsi založiť štúdia Rogera Odina o rodinnom filme. V reflexiách sa dostaneme aj k tvorbe Todda Solondza, prípadne si priblížime najnovšie filmy vybraných ázijských kinematografií, tak ako ich na MFF Rotterdam reflektoval Martin Ciel. V sekcii literárnych reflexií ešte spomeniem recenzie na knihy – Stroj videnia Paula Virilia a memoáre Alaina Robbe-Grilleta V zrkadle spomienok.

Rozsah: 180 strán
Vydali:
Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania:
2003
Predajná cena:
3,32 € (100 Sk)


kol. zostavovateľov: Filmová ročenka 2001

Filmová ročenka 2001 svojím poslaním a charakterom nadväzuje na predchádzajúce vydanie ročenky mapujúcej desaťročné obdobie slovenskej kinematografie. Publikácia obsahuje stabilné kapitoly ako kalendár filmových udalostí, údaje o slovenských filmových podujatiach a festivaloch, kapitoly venované filmovej distribúcii, publikáciám a periodikám, pripomenutie úmrtí významných osobností slovenského filmu, adresár inštitúcií a organizácií slovenskej kinematografie. Čitatelia sa môžu oboznámiť so študentskou filmovou tvorbou, súpisom ocenení slovenských filmov a filmových tvorcov a s kompletným prehľadom slovenskej filmovej produkcie (členenej na oblasť hraného, dokumentárneho a animovaného filmu). K novým, ale stabilným kapitolám patrí aj bibliografický súpis článkov o slovenských filmoch za rok 2001,Finančná podpora slovenských audiovizuálnych projektov, študentské filmy na domácich i zahraničných filmových festivaloch s tvorba slovenských filmových tvorcov v Českej republike 2001. Ročenka obsahuje i tri nové, variabilné kapitoly – Ceny IGRIC 1967 – 2001, Predaj a komerčné uvedenie slovenských animovaných a ostatných krátkych filmov v zahraničí 1941-2001. Nechýba ani menný register, názvový register a skratky.

Rozsah: 501 strán
Vydali:
SFÚ, Bratislava
Rok vydania:
2003
Predajná cena:
9,92 € (299 Sk)


Stroj videnia: PAUL VIRILIO

Text popredného predstaviteľa súčasného francúzskeho myslenia Paula Virilia je esejistickým pohľadom na dejiny videnia od renesancie až po súčasnosť. Autor v ňom sleduje premeny pojmu renesancia, podmienené používaním rôznych optických prístrojov v priebehu jednotlivých období, ktoré poznačili logiku obrazu, aj jeho vnímanie. V piatich samostatných kapitolách nazvaných Topografická amnézia, Menej ako obraz, Verejný obraz, Skrytá kamera a Stroj videnia sa Virilio pokúša uchopiť rozličné polohy, aké môže v rozdielnych kontextoch nadobudnúť vzťah medzi videným objektom a vidiacim subjektom. Pohybuje sa pritom v priestoroch neraz vzájomne vzdialených: od umenia cez oblasť medializácie až po svet techniky.

Rozsah: 114 strán
Vydavateľ:
Slovenský filmový ústav
Rok vydania:
2003
Predajná cena:
7,30 € (220 Sk)


Václav Macek: ŠTEFAN UHER

Tradične koncipovaná monografia, venovaná priekopníkovi poetiky československej novej vlny – Štefanovi Uhrovi, je založená na proporčne vyváženej syntéze biografického pohľadu na jeho umelecký a tvorivý vývoj v kontexte sledovanej historickej epochy a súbežného analyticko–kritického zhodnotenia jednotlivých filmových diel. Základný text historiografickej monografie reflektuje Uhrovu životnú i filmársku dráhu od jej najdávnejších počiatkov až posledný, už nezrealizovaný filmársky projekt – scenár rozprávky Trinásta komnata. Autor publikácie v nej sleduje nielen vrcholy Uhrovej tvorby (Slnko v sieti, Organ, Tri dcéry a.i.), ale aj obdobia jeho tvorivej stagnácie, snaží sa postihnúť rovnako najzásadnejšie rysy filmárovho režijného rukopisu, ako i vplyvy spoločensko-politickej klímy, ktoré sa na jeho podobe z času na čas citeľne prejavili. Kontinuálny tok chronolicky koncipovaného textu autor v záujme spestrenia prerušuje krátkymi odbočkami: v troch uzavretých kapitolách svoju pozornosť venuje trom najvýznamnejším režisérovým spolupracovníkom – Stanislavovi Szomolányimu, Alfonzovi Bednárovi a Iljovi Zeljenkovi, v podobne ohraničených medzihrách potom necháva odoznieť úryvky z rozhovorov, ktoré režisér počas svojho života poskytol viacerým popredným periodikám. Text monografie sprevádza početný fotografický materiál, pozostávajúci z bohatého súboru filmových, pracovných i rodinných záberov.

Rozsah: 296 strán
Vydavateľ: SFÚ, Bratislava
Rok vydania: 2002
Predajná cena:
11,62 € (350 Sk)


Kino-Ikon 1/2002

Úvodné kapitoly časopisu sú vyhradené te(r)oretizovaniu filmu. Ide o texty, ktoré majú predovšetkým aktualizovať naše slovenské film studies. Práve preto už niekoľko čísel Kino-Ikonu „rozbieha“ veľmi podrobná a pritom stále čitateľná explikácia deleuzeovskej filmovej estetiky od amerického teoretika Davida N. Rodowicka (témou jeho výkladu bude Čas a pamäť, rády a sily filmových obrazov). Okrem rozhľadenej interpretácie troch filmov (Malle, Fellini, Bunuel) od Juraja Mojžiša (Mestá žien) reprezentuje pôvodné slovenské filmologické písanie najmä podnetná štúdia Jany Dudkovej venovaná Estetike fragmentu a ranému avantgardnému filmu, ktorá v kontexte teoretického a praktického korpusu najmä Jeana Epsteina kriticky sonduje koncepty pozornosti a kina v ranom filme. Dudkovej text je zároveň zdatným predskokanom základného tematického bloku čísla zameraného na novú filmovú históriu a archeológiu médií, resp. audiovizuality. Z množstva archeologických prístupov („vykopávania“ filmového, audiovizuálneho) sme vybrali texty popredných filmových historikov: Erkki Huhtama, Toma Gunninga a Siegfrieda Zielinskeho. Všetci traja sa roku 2001 stretli v Prahe na sympóziu o metodologických premenách filmovej a mediálnej historiografie Predpoklady budúcnosti. Vďaka tomu, i našim brnenským spolupracovníkom, budú súčasťou čísla i pôvodné „čerstvé“ rozhovory s T. Gunningom a S. Zielinskim. Číslo dopĺňa profil Akira Kurosawu od Petra Gavaliera, spomenúť treba aj fragment z pripravovaného prekladu knihy Alaina Robbe-Grilleta V zrkadle spomienok, ktorý vybral a uviedol Albert Marenčin. V tomto čísle sa uzatvára esej Pierra Bourdieua O televízii, ako vždy nechýbajú podrobnejšie filmové a literárne reflexie.

Rozsah: 248 strán
Vydali:
Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania:
2002
Predajná cena:
3,32 € (100 Sk)


Kino-Ikon 2/2002

Základom tohto čísla časopisu o filme a pohyblivom obraze je ďalšie pokračovanie zasväteného výkladu deleuzovskej estetiky filmu od Davida N. Rodowicka. Druhá časť Čas a pamäť, rády a sily sa podrobne venuje dvom filmom Alaina Resnaisa Vlani v Marienbade (1961) a Milujem ťa, milujem ťa (1968). Nevyhnutným krokom dlhodobého preberania Deleuzeovej koncepcie filmového obrazu je aj prehľadávanie jej zdrojov: pred časom sme sa vrátili k Bergsonovej Hmote a pamäti (preklad 1. kapitoly), v tomto čísle sa rozbieha séria článkov so zámerom podrobnejšie priblížiť semiotiku Charlesa S. Peircea. Zároveň otvárame aj jednu z tematických liniek, ktorá bude venovaná „neznámej“ filmovej a video tvorbe (nielen) Jeana-Luca Godarda od 70-tych rokov po súčasnosť. Tému otvoria texty Elisabeth Büttnerovej z Viedne a Petra Szczepanika z Brna. Paralelná samostatná tematická linka by sa mala venovať problematike dokumentárneho filmu. Teoretické myslenie o dokumente zastúpi text André Gaudreaulta a Phillipa Mariona Boh je autorom dokumentárnych filmov. Na prehliadku dokumentov Tri dni dokumentu reaguje rozsiahlejším textom Pavel Branko. V rubrike Profil je uvedený text Kataríny Mišíkovej sumarizujúci dielo Roberta Bressona. V sekcii filmových a literárnych reflexií treba pripomenúť najmä recenziu Toma Gunninga na známe dielo Gustava Deutscha Film ist, na druhej strane recenziu Martina Šmatláka na monografiu Václava Maceka o Štefanovi Uhrovi.

Rozsah: 208 strán
Vydali:
Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania:
2002
Predajná cena:
100 Sk (3,32 €)


Jánošík /l921/
Osemdesiatiny filmu Jánošík z roku 1921

rocenka2000.GIF (27952 bytes)Publikácia predstavuje knižný separát článkov, publikovaných v časopise Slovenské divadlo č. l-2/2001, ktoré dopĺňajú ďalšie dva texty – Stopäť rokov filmu na Slovensku (Štefan Vraštiak) a Nad prostriedkami animačnej narácie v Kubalovom filme Zbojník Jurko (Rudolf Urc). Historická rekonštrukcia súvislostí vzniku filmu Jánošík z roku 1921 mapuje v chronologickom slede súpis všetkých dostupných faktov dotýkajúcich sa nielen filmu, ale aj jánošíkovskej tematiky v rôznych druhoch umenia na Slovensku, aj v zahraničí. Časť Korešpondencia s Jaroslavom Siakeľom a spol. čitateľa zoznamuje s aktivitami, ktorých sa autor spoločne s režisérom Jaroslavom Siakeľom a Jánom Závodným zúčastnil počas pátrania po filme od roku 1969. V materiáli obsiahnuté dokumenty pritom dokladajú, že autor je spoluobjaviteľom po dlhé roky nezvestnej kópie filmu, ktorú v roku 1970 Ján Závodný daroval SFÚ. Film bol v roku 1975 rekonštruovaný, ozvučený a doplnený hudbou a v roku 1995 následne zaradený UNESCO-m do svetového kultúrneho dedičstva.

Rozsah: 52 strán
Rok vydania:
2001
Predajná cena:
1,67 € (50 Sk) (VYPREDANÉ)


Kino-Ikon 1/2001

Prvé tohtoročné číslo časopisu pre vedu o filme a „pohyblivom obraze Kino-Ikon 1/2001, ktoré sa sústreďuje na histórie, teórie a estetiky filmu, sa kryštalizuje v troch základných vrstvách. V prvej (teoretickej) vrstve napríklad pokračujeme vo výklade deleuzeovskej filmovej estetiky v podaní D. N. Rodowicka, množinu spolutvoria napríklad úvahy Miroslava Petříčka a Martina Ciela. V ďalšej vrstve texty zdanlivo rozdeľuje hranica, ktorá však nie je vždy taká viditeľná a ani rozhodujúca. Prvým veľkým tematickým okruhom je Fantastično vo filme, teda súbor textov z rovnomenného seminára ASFK, ktorý sa uskutočnil v novembri 2000v Poprade. Blok venovaný fantastike a filmu tvoria preklady textov (Sontagová, Grodal) a zároveň naše písanie (Mačura, Zuska, Bakoš a i.). Na druhej strane, teda vo vnútri, sa rozprestiera druhý tematický okruh dokumentárno vo filme. Opäť ho tvoria preklady (Leacock) i domáce texty (Branko, Plítková). Lahôdkou by mali byť úvahy Pierra Bourdieua o televízii. K stálym Dvojníkom, ktorí sa tentoraz zamerali na Flahertyho Nanuka pribudla nová sekcia textov Vedľajšie postavy v umení. Číslo ako vždy dopĺňajú reflexie filmov a literatúry o filme.

Rrozsah: 255 strán
Vydali:
Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania:
2001
Predajná cena:
3,32 € (100 Sk) (VYPREDANÉ)


kol. zostavovateľov: Filmová ročenka 2002

Filmová ročenka 2002 svojím poslaním a charakterom nadväzuje na predchádzajúce vydanie ročenky mapujúcej desaťročné obdobie slovenskej kinematografie. Edičným cieľom je obnovenie tradície a vytvorenie kontinuity slovenských filmových ročeniek. Publikácia obsahuje stabilné kapitoly ako kalendár filmových udalostí, údaje o slovenských filmových podujatiach a festivaloch, kapitoly venované filmovej distribúcii, publikáciám a periodikám, pripomenutie úmrtí významných osobností slovenského filmu, adresár inštitúcií a organizácií slovenskej kinematografie. Čitatelia sa môžu oboznámiť so študentskou filmovou tvorbou, súpisom ocenení slovenských filmov a filmových tvorcov a s kompletným prehľadom slovenskej filmovej produkcie (členenej na oblasť hraného, dokumentárneho a animovaného filmu). K novým, ale stabilným kapitolám patrí aj bibliografický súpis článkov o slovenských filmoch za rok 2002 a študentské filmy na študentských festivaloch. Ročenka obsahuje aj tri nové, variabilné kapitoly – Ceny filmovej kritiky1961 – 2002, Slovenské filmy v programoch zahraničných televízií v rokoch 1993-2002 a v programoch slovenských televízií v roku 2002 a Slovenská účasť na MFF Karlove Vary 1946-2002. Nechýba ani menný register, názvový register a skratky.

Rozsah: 501 strán
Vydavateľ: SFÚ, Bratislava
Rok vydania: 2003
Predajná cena:
9,92 € (299 Sk)


Kino-Ikon 2/2001

Druhé tohtoročné číslo časopisu Kino-Ikon pokračuje v rozvíjaní primárnej teoretizujúcej línie, ktorú naďalej predstavuje predovšetkým výklad deleuzeovskej filmovej estetiky v podaní Davida Rodowicka (Obraz a znak). Číslo bude dokonca otvárať krátky text Gillesa Deleuza, ktorý sa obracia nielen k možnostiam filmového myslenia (Čo je dispozitív?) Dôležitým tematickým okruhom čísla budú texty venované karnevalizácii a filmu a televízii (príspevok Pavla Skopala, preklad Johna Fiskeho, pokračovanie prekladu Pierra Bourdieua). Okrem toho treba pripomenúť text Petra Szczepanika venovaný filmu More, ktoré myslí (Graaff), ktorý je prvou rozsiahlejšiou kritickou previerkou tohto – u nás (Art film) i u susedov (LFŠ) – bodujúceho filmu. Najdôležitejšou súčasťou čísla bude súbor textov z filmologického seminára venovaného histórii, času a rozprávaniu vo filme, ktorý sa v októbri uskutočnil v Osrblí. Tento blok uvedie príspevok, síce neprezentovaný na konferencii, ale úzko naviazaný na jej tematické vymedzenie, od významného slovenského scenáristu Jozefa Paštéku (Zberatelia, vykladači, hráči). V minulom čísle rozbehnutá nová sekcia textov pokračuje v „zakladaní tradície“ písania vreckových dejín vedľajších postáv v umení. Číslo ako vždy dopĺňajú filmové a literárne reflexie.

Rrozsah: 302 strán
Vydali:
Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania:
2001
Predajná cena:
3,32 € (100 Sk)


kol. zostavovateľov: Filmová ročenka 2000

Filmová ročenka 2000 svojím poslaním a charakterom nadväzuje na predchádzajúce vydanie ročenky mapujúcej desaťročné obdobie slovenskej kinematografie. Edičným cieľom je obnovenie tradície a vytvorenie kontinuity slovenských filmových ročeniek. Publikácia obsahuje stabilné kapitoly ako kalendár filmových udalostí, údaje o slovenských filmových podujatiach a festivaloch, kapitoly venované filmovej distribúcii, publikáciám a periodikám, pripomenutie úmrtí významných osobností slovenského filmu, adresár inštitúcií a organizácií slovenskej kinematografie. Čitatelia sa môžu oboznámiť so študentskou filmovou tvorbou, súpisom ocenení slovenských filmov a filmových tvorcov a s kompletným prehľadom slovenskej filmovej produkcie (členenej na oblasť hraného, dokumentárneho a animovaného filmu). K novým, ale stabilným kapitolám patrí aj bibliografický súpis článkov o slovenských filmoch za rok 2000 a študentské filmy na študentských festivaloch. Ročenka prináša aj tri nové, variabilné kapitoly. Nechýba ani menný register, názvový register a skratky.

Rozsah: 501 strán
Vydavateľ: SFÚ, Bratislava
Rok vydania: 2001
Predajná cena:
9,92 € (299 Sk) (VYPREDANÉ)


Jana Dudková: Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu

Profil jedného z najvýznamnejších tvorcov balkánskej kinematografie otvára novú líniu edície Camera Obscura, ktorá sa upriamuje na tvorbu významných postáv súčasného európskeho filmu (napr. Pedro Almodóvar, Lars von Trier, Wim Wenders). Mozaikovitú štruktúru publikácií tejto edície nahrádza kompaktný autorský text, členený do uzavretých kapitol, venovaných vymedzeniu jednotlivých etáp režisérovho tvorivého pôsobenia a predovšetkým konkrétnym dielam, ktoré ich reprezentujú. Čitateľ získava príležitosť oboznámiť sa s Kusturicovým dielom prostredníctvom dôkladných analýz takmer všetkých jeho filmárskych výtvorov, no zároveň sa dozvedieť o mnohých zaujímavých súvislostiach, aké sa k ich vzniku viažu. Okrem bohatého súboru fotografických ilustrácií dopĺňajú text filmografia a výberová bibliografia textov publikovaných v slovenskom a českom filmologickom prostredí.

Rozsah: 289 strán
Vydavateľ: SFÚ, Bratislava
Rok vydania: 2001
Predajná cena:
7,30 € (220 Sk) (VYPREDANÉ)


Richard Blech a kol.: Martin Hollý Život za kamerou

Publikácia ponúka prierez dielom jedného z najvýznamnejších tvorcov slovenskej kinematografie 60. až 80. rokov – režiséra Martina Hollého a súčasne sprostredkúva plastický obraz formovania jeho osobnosti v širších súvislostiach doterajšieho umeleckého pôsobenia. Vo svojej žánrovo pestrej štruktúre publikácia zlučuje celé spektrum rôznorodých textových foriem. Popri nosnej obsahovej zložke – sérii rozhovorov s tvorcom, v ktorých sú odkrývané zaujímavé a v mnohých prípadoch doposiaľ nezverejnené skutočnosti z jeho profesného a súkromného života, v nej čitatelia nájdu taktiež pôvodné historicko – analytické texty príslušníkov štyroch generácií slovenských filmových teoretikov (Pavel Branko, Rudolf Urc, Jelena Paštéková a Ľubica Mistríková), spomienky a vyznania spolupracovníkov a priateľov Martina Hollého a v neposlednom rade úryvky z troch realizovaných filmových scenárov (Balada o siedmich obesených, Signum laudis, Noční jazdci). Čitateľsky pútavú jazykovú formu publikácie bude vhodne dopĺňať rozsiahly fotografický materiál z autorovho osobného archívu.

Rozsah: 270 strán
Vydavateľ: SFÚ, Bratislava
Rok vydania: 2001
Predajná cena: 7,30 € (220 Sk) (VYPREDANÉ)


Zuzana Gindl-Tatárová: Hollywoodoo – filmové ilúzie podľa zaručených receptov

hollywoodoo.GIF (16999 bytes)Známa slovenská dramaturgička a scenáristka Zuzana Gindl-Tatárová skúma formálne a naračné postupy hollywoodskej dramaturgie posledných desaťročí. Analyzuje ich vplyv na tvorbu Miloša Formana, Quentina Tarantina a Luca Bessona. Kniha vychádza ako pilotný titul novej edície Studium. Je určená predovšetkým študentom vysokých škôl filmového a humanitného zamerania. Vďaka esejistickej polohe je však publikácia určená nielen pre odbornú, ale aj pre laickú čitateľskú verejnosť.

Rozsah: 125 strán
Vydavateľ: SFÚ, Bratislava
Rok vydania: 2001
Predajná cena: 6,31 € (190 Sk) (VYPREDANÉ)


Miro Ulman a Peter Ulman: Sprievodca klubovým filmom

sprievodca.GIF (35124 bytes)Druhé, doplnené a prepracované vydanie katalógu klubotéky poskytuje prehľadnú orientáciu v klubovom fonde Asociácie slovenských filmových klubov. Publikácia je rozdelená do dvoch hlavných kapitol. Prvá z nich, s označením Klubotéka ASFK, obsahuje abecedne radené filmové heslá podľa distribučného názvu so základnými filmografickými údajmi, stručným obsahom, oceneniami a bibliografiou článkov. Druhá, nazvaná Profily režisérov, v sebe zahŕňa profily režisérov s ich filmografiou, krátkou biografiou, oceneniami a bibliografiu článkov. Súčasťou katalógu sú taktiež registre originálnych názvov, krajín pôvodu a literárnych predlôh. Celkovo publikácia zahŕňa údaje o 304 filmoch, ktoré autori lokalizujú tak z hľadiska tvorby konkrétneho režiséra, ako aj dobového kontextu svetovej kinematografie.

Rozsah: 367 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2001
Predajná cena: 9,92 € (299 Sk) (VYPREDANÉ – k dispozícii je aktualizované doplnené vydanie z roku 2003)


Peter Michalovič: Krátke úvahy o vizualite a filme

michalovic.GIF (30076 bytes)Obsah publikácie, ktorý pozostáva zo siedmich štúdií a dvoch rozhovorov s českým estetikom Vlastimilom Zuskom, je venovaný aktuálnym filmologicko-estetickým problémom v danej oblasti, pričom teoretické poznatky sú autorom bezprostredne aplikované na konkrétny umelecký materiál.

Rozsah: 111 strán
Vydavateľ: SFÚ, Bratislava
Rok vydania: 2000
Predajná cena: 4,65 € (140 Sk) (VYPREDANÉ)


Priestor vo filme/Space in film

priestor.GIF (12981 bytes)Zborník príspevkov z rovnomenného medzinárodného seminára, ktorý sa v októbri minulého roka konal v Bratislave a následne pokračoval vo Vyšnej Boci. Hranice textov v zborníku vymedzuje hlavná téma seminára: priestorovosť filmu a možnosti interpretácie filmového priestoru. Zborník prezentuje šesť prednášok zahraničných účastníkov a šestnásť českých a slovenských príspevkov. Zo zahraničných hostí sa predstavujú dvojice, ktoré vo svojich prácach pojednávajú o vzájomne spojitých filmových priestoroch: Jan Bernard (ČR) a Jacqueline Stoeckler (USA), Anti Randviir (Estónsko) a Altti Kuusamo (Fínsko), Wieslaw Godzic (Poľsko) a Bjorn Sorenssen (Nórsko). Publikácia pritom dôsledne zachováva nielen rôznorodosť vyplývajúcu zo štýlu vlastného jednotlivým autorom, ale aj všetky špecifiká filmologického priestoru, v akom ich texty vznikali.

Rozsah: 313 strán
Vydavateľ: SCCA v spolupráci so SFÚ, Bratislava
Rok vydania: 2000
Predajná cena: 5,97 € (180 Sk) (SFÚ publikáciu nepredáva)


Kino-Ikon 1/2000

Primárny okruh tém aktuálneho čísla občasníka pre vedu o filme a ”pohyblivom obraze” načrtáva séria pojmov: obraz – videnie (vizibilita) – vizualita – pedagogika filmového obrazu. Rubrika Štúdie uvádza ďalšie pokračovanie úvah Alicje Helmanovej o pojme ”obraz” z jej slávneho Slovníka filmových pojmov. Tému obrazu v kontexte súčasných filmových teórií rozvíjajú aj články D. N. Rodowicka o delezuovskej teórii filmového obrazu. Dôležitou súčasťou čísla je preklad prvej kapitoly Hmoty a Pamäte od Henri Bergsona a o nevyhnutnosti jeho znalosti pri orientácii v súčasnej filmovej vede presviedčajú aj príspevky Jacquesa Ranciera Je možná Delezuova estetika? alebo Nicol Brenezovej Ultra-moderna: Jean Epstein kontra avantgarda. Štúdie dopĺňajú aj tri kapitoly z knihy Paula Virilia Stroj videnia a študijný text od Sergea Daneyho je zasa venovaný godardovskej pedagogike. Domáce filmovo-kritické myslenie zastupujú texty Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku, Petra Gavaliera a Jozefa Pašteku a Kino-Ikon tradične uzatvára príloha, ktorú tentoraz predstavuje dosiaľ nepublikovaný scenár Vincenta Šikulu.

Rozsah: 315 strán
Vydavateľ: ASFK v spolupráci so SFÚ, Bratislava
Rok vydania: 2000
Predajná cena: 2,99 € (90 Sk) (VYPREDANÉ)


Kino-Ikon 2/2000

Ďalšie číslo Kino-Ikonu – časopisu, ktorý sa venuje histórii, teórii a estetike filmu – pokračuje v rozpracovávaní tém naznačených v predošlom čísle. Primárny tématický okruh druhého Ikonu by mohla načrtávať napríklad táto séria pojmov: obraz – pohyb – pedagogika a politika filmového obrazu. Číslo naštartuje Mária Ferenčuhová svojou krátkou reflexiou fenoménu “Šulík”, reflexiou na jednej strane zameranou na Šulíkov posledný film Krajinka i, na strane druhej, venovanou jeho štýlu, spôsobu akým sa napája na svoju ostatnú tvorbu, v čom ju naďalej potvrdzuje i čím sa od nej pokúša odlíšiť. Ďalším pôvodným slovenským príspevkov je rozšírený text Olivera Bakoša venovaný filmu Satyricon od Federica Felliniho. Teoretické jadro tvorí pokračovanie prekladu prvej kapitoly z knihy Hmota a pamäť od Henri Bergsona a štúdia Obraz a Pohyb od Davida Rodowicka z knihy Deleuzeov stroj času. Samostatným tematickým trsom sú texty venované filmovému mysleniu = politike = životnému postoju Wernera R. Fassbindera. Súbor textov tvoria preklady jeho reflexií nemeckých filmov vybraných z knihy Filmy oslobodzujú hlavu (dostupná v knižnici SFÚ) a analýza filmu Manželstvo Márie Braunovej od Slaveny Pavláskovej. Aktuálne slovenské filmovokritické písanie bude naďalej reprezentovať príspevok Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku v rubrike Dvojník a súbor filmových reflexií.

Rozsah: 160 strán
Vydavateľ: ASFK v spolupráci so SFÚ, Bratislava
Rok vydania: 2000
Predajná cena: 1,99 € (60 Sk) (VYPREDANÉ)


Svet v pohyblivých obrazoch Martina Šulíka

Pilotná publikácia edície Camera Obscura sa pokúša čitateľom plasticky priblížiť život a dielo jednej z najvýraznejších postáv slovenskej kinematografie tohto desaťročia – režiséra Martina Šulíka. V štruktúre sa vo vzájomne vyváženom pomere prelínajú dve základné zložky: séria aktuálnych rozhovorov, ktoré s tvorcom viedli Peter Michalovič, Martin Kaňuch a Marián Brázda a štyri analytické štúdie popredných slovenských a českých filmológov a estetikov: Martina Ciela (Neha), Petra Michaloviča (Všetko čo mám rád), Vlastimila Zusku (Záhrada) a Miroslava Petříčka jr. (Orbis Pictus). Súčasťou publikácie sú taktiež výberová bibliografia a kompletná filmografia Martina Šulíka, ako aj šesťdesiat sprievodných fotografií.

Rozsah: 212 strán
Vydavateľ: SFÚ, Bratislava
Rok vydania: 2000
Predajná cena: 7,30 € (220 Sk)


Filmová ročenka 1990 – 1999 (1. a 2. časť)

rocenka99-1.GIF (28405 bytes)Filmová ročenka 1990 – 1999 svojím poslaním a charakterom nadväzuje na ročenky, ktoré na Slovensku vychádzali do roku 1993. Úvodné vydanie novodobej tradície slovenských filmových ročeniek, atypicky rozdelené do dvoch častí, mapuje časové obdobie uplynulých desiatich rokov. Prvá z častí obsahuje kalendár filmových udalostí, údaje o slovenských filmových podujatiach a festivaloch, kapitoly venované filmovej distribúcii, publikáciám a periodikám, pripomenutie úmrtí významných osobností slovenského filmu a v neposlednom rade adresár inštitúcií a organizácií slovenskej kinematografie. V druhej sa čitatelia môžu oboznámiť so študentskou filmovou tvorbou, súpisom ocenení slovenských filmov a filmových tvorcov a napokon s tým azda najpodstatnejším - s kompletným prehľadom slovenskej filmovej produkcie (členenej na oblasť hraného, dokumentárneho a animovaného filmu).

Rozsah: 386 strán (1. časť), 716 strán (2. časť)
Vydavateľ: SFÚ, Bratislava
Rok vydania: 1999
Predajná cena: 9,92 € (299 Sk)


Katalóg slovenských celovečerných filmov 1921 – 1999

Katalóg na svojich 435 textových stranách spracovaných v slovensko-anglickej jazykovej mutácii prináša podrobné informácie o 360-tich slovenských hraných, dokumentárnych a animovaných filmoch s celovečernou metrážou. Údaje uvádzané k jednotlivým abecedne zoradeným titulom zahŕňajú krátku anotáciu, súpis 11 realizačných zložiek (réžia, námet, scenár, kamera, hudba, architekt, návrhy kostýmov, strih, zvuk, vedúci výroby, herecké obsadenie), technické parametre (farba, formát, metráž, minutáž), dátum premiéry, zoznam exteriérov, získané ocenenia, kontaktnú adresu spoločnosti, resp. organizácie disponujúcej právami na uvedenie filmu v čase vzniku, výberovú bibliografiu a v niektorých prípadoch aj poznámku, ktorá čitateľa upozorňuje na isté zaujímavosti spojené s daným dielom. Okrem rozsiahleho fotografického materiálu sú neodmysliteľnou súčasťou knihy taktiež registrové zložky: menný register, register režisérov, register exteriérov, register literárnych predlôh a register filmov podľa roku ich výroby.

Rozsah: 435 strán
Vydavateľ: SFÚ, Bratislava
Rok vydania: 1999
Predajná cena: 8,96 € (270 Sk) (VYPREDANÉ)


Martin Slivka: Karol Plicka – Básnik obrazu

plicka.GIF (26088 bytes)Reedícia úspešnej monografie autora Martina Slivku faktograficky precíznou a zároveň čitateľsky pútavou formou približuje život a dielo tvorcu, ktorý je napriek svojmu českému pôvodu právom považovaný za priekopníka slovenskej kinematografie. Text publikácie, v ktorom sa zreteľne odráža veľmi svedomité preskúmanie všetkých dovtedy dostupných dokumentačných materiálov, sprevádzajú desiatky kvalitne spracovaných fotografií ilustrujúcich jednotlivé etapy Plickovej tvorivej dráhy ako aj jeho trvalý záujem o slovenské reálie.

Rozsah: 247 strán
Vydavatelia: FOTOFO, Bratislava
Vydavateľstvo Osveta, s.r.o., Martin
Slovenský filmový ústav, Bratislava
Vydavateľstvo Fénix, Filmservis Slovakia, v.o.s., Bratislava
Rok vydania: 1999
Predajná cena: 13,28 € (400 Sk) (VYPREDANÉ)


Pavel Branko: Straty a nálezy 1948 – 1998

branko.GIF (15658 bytes)Zborník textov nestora slovenskej filmovej teórie a kritiky prináša prierez jeho nesmierne bohatou publicistickou tvorbou od povojnového obdobia až po aktuálnu súčasnosť. Vzhľadom na perzekúcie, ktorým bol autor nútený čeliť v časoch normalizácie, je však celkom pochopiteľne v najväčšej miere zastúpená produkcia zo 60-tych rokov. Vnútorne rôznorodý obsah publikácie zlučuje viaceré z foriem filmologickej reflexie: popri klasických recenziách sa v nej objavujú tiež početné profily súdobých tvorcov, rozhovory a reportáže z filmových podujatí, ale i komplexnejšie úvahy o lokálnych ako aj globálnych problémoch a tendenciách v domácej a zahraničnej kinematografii.

Rozsah: 225 strán
Vydavateľ:
Filmová a televízna fakulta VŠMU, Bratislava
Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania:
1999
Predajná cena:
4,81 € (145 Sk)


Pohľadnice zo slovenských filmov

branko.GIF (15658 bytes)Vydanie súboru pohľadníc zo slovenských filmov je jednou z edičných aktivít, zameraných na prezentáciu 40. výročia Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Súbor obsahuje 24 pohľadníc s 24 zábermi z významných filmov slovenskej kinematografie. Nájdeme medzi nimi zábery z filmov Štefana Uhra Slnko v sieti, Organ a Pásla kone na betóne, Martina Hollého Signum laudis a Noční jazdci, Dušana Hanáka 322, Obrazy starého sveta, Ružové sny a Ja milujem, ty miluješ, Juraja Jakubiska Kristove roky, Vtáčkovia, siroty a blázni a Tisícročná včela, Ela Havettu Slávnosť v botanickej záhrade a Ľalie poľné, Martina Šulíka Všetko čo mám rád a Záhrada, ale aj Kapitán Dabač Paľa Bielika, Pieseň o sivom holubovi Stanislava Barabáša, Boxer a smrť Petra Solana, Drak sa vracia Eduarda Grečnera, Muž, ktorý luže Alaina Robbe-Grilleta, Koncert pre pozostalých Dušana Trančíka, Južná pošta Stanislava Párnického, Chodník cez Dunaj Miloslava Luthera.

Rozsah: 225 strán
Vydavateľ: Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2003
Predajná cena: 3,29 € (99 Sk) (VYPREDANÉ)


Slovenské filmy na VHS a DVD

Filmy, ktoré vydal Slovenský filmový ústav na VHS a DVD nájdete tu.

Cenník publikácií SFÚ

Pavel Branko Straty a nálezy 3 7,30 € 220 Sk
Kino-Ikon 2 / 2006 3,32 € 100 Sk
Kino-Ikon EXTRA / 2006 3,32 € 100 Sk
Filmový kalendár 2007 6,61 € 199 Sk
Peter Gavalier

Spletité cesty Wima Wendersa

7,30 € 220 Sk

Kino-Ikon 1 / 2006

3,32 € 100 Sk
Fero Fenič To najlepšie z krátkych filmov 8,63 € 260 Sk
Jean-Luc Godard Příběh(y) filmu 6,64 € 200 Sk
Zborník textov z 9. česko-slovenskej filmologickej konferencie Postava, herec, hviezda vo filme 3,29 € 99 Sk
Pavol Branko Straty a nálezy 2 7,30 € 220 Sk
kol. zostavovateľov Filmová ročenka 2004 9,92 € 299 Sk
Kino-Ikon 2 / 2005 3,32 € 100 Sk
Jean-Luc Godard Texty a rozhovory 14,94 € 450 Sk
Peter Michalovič
Vlastimil Zuska
Juraj Jakubisko 11,62 € 350 Sk
Andrej Arseňjevič Tarkovskij Krása je symbolem pravdy - VYPREDANÉ
pripravuje sa 2. vydanie s aktualizovanou dokumentáciou
16,27 € 490 Sk
Viktória Matáková
Petra Hanáková
Pedro Almodóvar 7,30 € 220 Sk

R. Blech

Kameraman Stanislav Szomolányi 7,30 € 220 Sk
J. Mojžiš Použi ma ako stránku knihy 7,30 € 220 Sk

Kolektív

Filmová ročenka 1990-1999 I.-II.

9,92 € 299 Sk
Kolektív Filmová ročenka 2000 - VYPREDANÉ 9,92 € 299 Sk

Kolektív

Filmová ročenka 2001

9,92 € 299 Sk
Kolektív Filmová ročenka 2002 9,92 € 299 Sk
Kolektív Filmová ročenka 2003 9,92 € 299 Sk

P. Michalovič

Krátke úvahy o vizualite a filme

4,65 €

140 Sk

Kolektív

Svet v pohyblivých obrazoch Martina Šulíka

7,30 € 220 Sk

R. Šmatláková

Katalóg slovenských celovečerných filmov - VYPREDANÉ

8,96 €

270 Sk

Z. Gindl-Tatárová

Hollywoodoo

7,30 €

190 Sk

R. Blech a kol.

Martin Holly život za kamerou - VYPREDANÉ

7,30 € 220 Sk

V. Macek

Štefan Uher

11,62 € 350 Sk

Kolektív

Jánošík (1921) - VYPREDANÉ

1,66 €

50 Sk

P. Virilio

Stroj videnia

7,30 € 220 Sk

Šulaj,Leščák,
Dušek,Šulík

5 scenárov

16,60 €

500 Sk

M. Ulman, P. Ulman

Sprievodca klubovým filmom

9,92 € 299 Sk
Kolektív Kino-Ikon 1/2000 - VYPREDANÉ 2,99 € 90 Sk
Kolektív Kino-Ikon 2/2000 – VYPREDANÉ 1,99 € 60 Sk

Kolektív

Kino-Ikon 1/2001

3,32 € 100 Sk

Kolektív

Kino-Ikon 2/2001

3,32 € 100 Sk

Kolektív

Kino-Ikon 1/2002

3,32 € 100 Sk

Kolektív

Kino-Ikon 2/2002

3,32 € 100 Sk

Kolektív

Kino-Ikon 1/2003

3,32 € 100 Sk

Kolektív

Kino-Ikon 2/2003

3,32 € 100 Sk

Kolektív

Kino-Ikon 1/2004

3,32 € 100 Sk

Kolektív

Kino-Ikon 2/2004

3,32 € 100 Sk

Kolektív

Kino-Ikon 1/2005

4,98 €

150 Sk

Kolektív Kino-Ikon 1/2006 4,98 € 150 Sk
J. Dudková Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu 7,30 € 220 Sk

V. Macek

Elo Havetta

0,33 €

10 Sk

V. Macek,
J. Paštéková

Dejiny slovenskej kinematografie - VYPREDANÉ

11,29 €

340 Sk

Kolektív

Slovenský animovaný film

0,66 €

20 Sk

R. Urc

Traja veteráni za kamerou

2,16 €

65 Sk

B. Kardošová

Náhodný scenárista

1,93 €

58 Sk

V. Macek

Dušan Hanák - VYPREDANÉ

2,99 €

90 Sk

P. Branko

Mikrodramaturgia dokumentarizmu - VYPREDANÉ

0,83 €

25 Sk

V. Macek

Slovenský hraný film 1946-1969

1,49 €

45 Sk

P. Branko

Straty a nálezy 1948-1998

4,81 €

145 Sk

M. Ciel

Film. Ilúzia a akcia

1,49 €

45 Sk

M. Slivka

Karol Plicka – básnik obrazu - VYPREDANÉ

13,28 €

400 Sk

Kolektív

Slovenské dlhometrážne filmy

1,26 €

38 Sk

Sada 24 pohľadníc zo slovenských filmov

3,29 €

99 Sk

Filmový kalendár 2003 - VYPREDANÉ 6,61 € 199 Sk
Filmový kalendár 2004 – Tak sme začínali I. - VYPREDANÉ 4,98 € 150 Sk
Pohľadnice zo slovenských filmov - VYPREDANÉ 3,29 €

99 Sk

Filmový kalendár 2005 – Tak sme začínali II. 4,98 € 150 Sk

FILM.SK (mesačník)

0,50 €

15 Sk

DVD Obrazy starého sveta (2. vydanie)

19,98 €

599 Sk

2DVD Jánošík (1921) + Jánošík (1962-63) 19,98 €

599 Sk

DVD Pacho, hybský zbojník 13,24 € 399 Sk
DVD Zbojník Jurko 9,92 € 299 Sk
DVD Krvavá pani 9,92 € 299 Sk

CD Hudba k filmom M. Šulíka - VYPREDANÉ

11,62 €

350 Sk

VHS Boxer a smrť 3,29 €

99 Sk

VHS Zlatý fond slov. kinematografie

3,29 €

99 Sk

kontakt: M. Kuruczová, +421-2- 5710 1511, obchodne@sfu.sk

 home