home o nás OPIS
 
 oficiálne dokumenty
 filmový archív
 dokumentácia
 knižnica
 mediatéka
 edičné oddelenie
 fimové podujatia
 informatika
 OPIS
 kultúrny kontaktný bod
 rada SFÚ
 kontakty
 AIC
 KLAPKA.SK
 MEDIA Desk
 mesačník FiLM.SK
 filmová databáza
 INFOLINKA
 FAKTÚRY
 OBJEDNÁVKY

NÁRODNÝ PROJEKT DIGITÁLNA AUDIOVÍZIA

V rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti začína Slovenský filmový ústav realizovať národný projekt „Digitálna audiovízia“.

Partnerom v projekte je Rozhlas a televízia Slovenska.

Dňa 6. 3. 2012 podpísal Slovenský filmový ústav Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na národný projekt Digitálna audiovízia financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Ide o unikátny projekt v celoeurópskom meradle, ktorý má ambiciózne ciele - v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska vybudovať dve špecializované digitalizačné pracoviská a zdigitalizovať minimálne 58 700 audiovizuálnych kultúrnych objektov.

Projekt Digitálna audiovízia je bezprecedentný nielen v európskom, ale i celosvetovom meradle. Napriek tomu nie je v rámci kultúry na Slovensku jediný, v rovnakom čase sa začínajú realizovať aj národné projekty zamerané na digitalizáciu zbierok knižníc, archívov, múzeí, galérií a nehnuteľných pamiatok, do ktorých sú zapojené ďalšie slovenské národné inštitúcie.

Na základe prijatých riadiacich a strategických dokumentov, ako sú Štúdia uskutočniteľnosti OPIS PO2, Revízia OPIS a Stratégia rozvoja fondových a pamäťových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry, je za oblasť audiovízie žiadateľom Slovenský filmový ústav a partnerom projektu Rozhlas a televízia Slovenska.

Hlavným cieľom národného projektu Digitálna audiovízia je digitalizácia audiovizuálneho dedičstva. Špecifickými cieľmi, ktorými bude potrebné naplniť stanovené ukazovatele a dosiahnuť plánované prínosy projektu, sú:

  • vybudovanie digitalizačného pracoviska v SFÚ pre filmové objekty,
  • vybudovanie nového špecializovaného digitalizačného pracoviska pre digitalizáciu zvukovo-obrazových (audiovizuálnych) objektov,

  • zdigitalizovanie minimálne 1000 filmových objektov v SFÚ,
  • digitalizovanie minimálne 57 700 zvukových (audio) a zvukovo-obrazových (audiovizuálnych) objektov z archívnych fondov SRo a STV v archíve RTVS,
  • vytvorenie 18 nových pracovných miest, z toho 6 miest obsadených mužmi a 12 miest obsadených ženami.

Projekt Digitálna audiovízia vytvorí základ pre systematické narábanie so zdigitalizovanými audiovizuálnymi kultúrnymi objektmi na Slovensku v súčasných formátoch, konformných s európskymi štandardmi, zachráni vybranú časť diel pred mechanickou deštrukciou či ďalším znehodnotením a uľahčí prístup k efektívnemu využívaniu diel pre edukačné, vedecko-výskumné i osvetové účely.

Projekt sa oficiálne začal 1. mája 2011 náročnou prípravnou fázou, plánovaná realizácia aktivít je do 30. júna 2015.

Projekt má schválenú výšku NFP v sume 24 089 940,37 EUR (SFÚ – 15 439 576,48 EUR, RTVS – 8 650 363,89 EUR).

 home o nás OPIS