home o nás kultúrny kontaktný bod
 
 oficiálne dokumenty
 filmový archív
 dokumentácia
 knižnica
 mediatéka
 edičné oddelenie
 fimové podujatia
 informatika
 OPIS
 kultúrny kontaktný bod
 rada SFÚ
 kontakty
 AIC
 KLAPKA.SK
 MEDIA Desk
 mesačník FiLM.SK
 filmová databáza
 INFOLINKA
 FAKTÚRY
 OBJEDNÁVKY

Kultúrne kontaktné body (Cultural Contact Points - CCPs) vznikli v členských a kandidátskych krajinách Európskej únie od roku 1998 v súvislosti s prípravou a realizáciou najväčšieho rámcového programu Spoločenstva na podporu kultúry „Kultúra 2000“. KKB Slovensko je zriadený ako koordinačné centrum pre implementáciu uvedeného programu v Slovenskej republike. Od 1.januára 2005 bol Kultúrny kontaktný bod vyňatý z organizačnej štruktúry Ministerstva kultúry SR. V súčasnosti pôsobí ako samostatná kancelária v rámci Slovenského filmového ústavu v Bratislave.
Program KULTÚRA 2007 - 2013
Program Kultúra (2007-2013) je programom EÚ s trvaním od 1.1.2007 do 31.12.2013. Je vytvorený pre všetky kultúrne odvetvia a všetky kategórie kultúrnych subjektov. Nový kultúrny program prechádza od striktného sektorového prístupu (ako to bolo pri predchádzajúcej generácii kultúrnych programov) k interdisciplinárnemu prístupu. Cieľom je propagovať rastúcu spoluprácu medzi kultúrnymi aktérmi a podporiť rôzne typy projektov spolupráce. Program je otvorený pre účasť neaudiovizuálnych kultúrnych odvetví a kultúrnych organizácií za predpokladu, že konajú v pozícii neziskového kultúrneho subjektu.
Ciele programu
Všeobecným cieľom programu je zlepšiť spoločný európsky kultúrny priestor, ktorý sa zakladá na spoločnom kultúrnom dedičstve, prostredníctvom rozvoja kultúrnej spolupráce medzi tvorcami, kultúrnymi aktérmi a kultúrnymi inštitúciami krajín, ktoré sa na programe zúčastňujú, s cieľom podporiť vznik európskeho občianstva. Program je inšpirovaný globálnou víziou, ktorá zahŕňa celý kultúrny priestor a propaguje spoluprácu.
Špecifické ciele programu
- podpora nadnárodnej mobility osôb pracujúcich v odvetví kultúry
- podpora nadnárodného pohybu kultúrnych a umeleckých diel a produktov
- podpora medzikultúrneho dialógu
Oblasti činnosti programu
1. Podpora kultúrnych činností

- viacročné projekty spolupráce – 3 – 5 rokov (1.1.)
- kooperačné projekty – do 2 rokov (1.2.1)
- literárny preklad (1.2.2)
- špeciálne akcie (1.3)
2. Podpora organizácií pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti kultúry
3. Podpora analýz, zberu a šírenia informácií v oblasti kultúrnej spolupráce

Viac informácií získate na stránke www.ccp.sk.

Korešpondenčná adresa:
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

Kontakt:
Zuzana Duchová - 0907 467 598, zuzana.duchova@ccp.sk
Dária Chriaštelová - 0917 600 472, daria.chriastelova@ccp.sk
ccp@ccp.sk, info@ccp.sk
www.ccp.sk

 home o nás kultúrny kontaktný bod