home o nás
 
 oficiálne dokumenty
 filmový archív
 dokumentácia
 knižnica
 mediatéka
 edičné oddelenie
 fimové podujatia
 informatika
 OPIS
 kultúrny kontaktný bod
 rada SFÚ
 kontakty
 AIC
 KLAPKA.SK
 MEDIA Desk
 mesačník FiLM.SK
 filmová databáza
 INFOLINKA
 FAKTÚRY
 OBJEDNÁVKY

SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV (SFÚ) je v oblasti kinematografie jedinou štátnou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa komplexne zaoberá filmom a kinematografiou ako takou. Sústreďuje, uchováva, ochraňuje a verejnosti sprístupňuje filmové a iné audiovizuálne diela a dokumentačné materiály. Od apríla 2001 je riadnym členom Medzinárodnej asociácie filmových archívov (FIAF). Členstvo vo FIAF znamená:

  • prístup k najnovším trendom a technológiám v oblasti filmového archivníctva a dokumentácie
  • štandardizovanie podmienok, ktoré súvisia s ochranou a archiváciou národných filmových zbierok, ako aj ostatných fondov
  • prístup k celosvetovým štandardom plnenia záväzkov o archivácii filmových diel, o ich ďalšom zabezpečovaní a šírení.

SFÚ je správcom filmového archívu, ktorý je v zmysle zákona archívom špeciálneho významu. Tvoria ho všetky, často unikátne filmové diela nakrútené na Slovensku.Tieto zbierky sú významnou zložkou kultúrneho dedičstva a sú štátom chráneným národným majetkom, zvereným do archívnej správy SFÚ. Filmový ústav vykonáva práva výrobcu k slovenským filmom vyrobeným organizáciami vo výlučnej pôsobnosti štátu a obchodnou činnosťou tieto práva zhodnocuje.
Národné kinematografické centrum SFU zastrešuje Oddelenie filmových podujatí, Edičné oddelenie a Audiovizuálne informačné centrum. Má na starosti sústreďovanie a poskytovanie komplexných informácií a služieb súvisiacich so slovenskou kinematografiou, prezentácie slovenského filmu doma a v zahraničí, podporuje podujatia so zahraničným filmom na Slovensku a je zodpovedné za vydávanie všeobecných a odborných filmologických publikácií v rámci edičnej činnosti SFU.

Oddelenie filmových podujatí má na starosti prezentáciu slovenského filmu doma a v zahraničí. Spoluorganizuje prehliadky slovenských filmov v rámci filmových podujatí na Slovensku a v zahraničí, je komunikačným partnerom pre organizátorov filmových festivalov a prehliadok so záujmom o uvedenie slovenskej filmovej produkcie.

Na pôde filmového ústavu vychádza odborná literatúra, ktorú na základe dlhodobo vytýčenej koncepcie vydáva jeho edičné oddelenie. Pod hlavičkou SFÚ vychádza aj mesačník Film.sk, ktorý prináša filmovým divákom a tvorcom pravidelné informácie z filmového diania, filmové recenzie, ankety, rozhovory a zaujímavé články.

O poskytovanie informácií o kinematografickom a audiovizuálnom prostredí na Slovensku a o aktuálnych možnostiach finančnej podpory sa stará Audiovizuálne informačné centrum AIC.

Oddelenie dokumentácie a knižničných služieb zhromažďuje komplexné kinematografické informácie a veľké množstvo dokumentačného materiálu k slovenským, ale i k zahraničným filmom. Podmienky zapožičania a použitia materiálov listinnej, fotografickej, grafickej a výtvarnej povahy stanovuje výpožičný poriadok (platný od 1. 10. 2010).

Slovenský filmový ústav podporuje distribúciu alternatívnych a umeleckých programov. Súčasťou inštitúcie je aj rozsiahla mediatéka. Ako metodické centrum poskytuje SFÚ dramaturgickú a lektorskú pomoc pri aktivitách zameraných na filmovú, audiovizuálnu a kultúrnu osvetu.

 home o nás