home o nás edičné oddelenie
 
 oficiálne dokumenty
 filmový archív
 dokumentácia
 knižnica
 mediatéka
 edičné oddelenie
 fimové podujatia
 informatika
 OPIS
 kultúrny kontaktný bod
 rada SFÚ
 kontakty
 AIC
 KLAPKA.SK
 MEDIA Desk
 mesačník FiLM.SK
 filmová databáza
 INFOLINKA
 FAKTÚRY
 OBJEDNÁVKY


EDIČNÉ ODDELENIE vydáva na základe dlhodobo vytýčenej koncepcie a na základe edičných plánov odbornú filmovú literatúru, zabezpečuje komplexnú prípravu publikácií (redakčné a jazykové spracovanie, grafická úprava textov), spolupracuje pri príprave DVD nosičov so slovenskými filmami a koordinuje priebeh finálnej technickej realizácie tlačovej produkcie (bulletiny, plagáty, letáky, pozvánky a iné propagačné materiály). Oddelenie priamo zodpovedá za odbornú, technickú a vecnú úroveň všetkých tlačových výstupov SFÚ. Sekundárny okruh činností edičného oddelenia tvoria jeho aktivity v oblasti styku s verejnosťou a médiami.
kontakt: Marián Brázda, tel.: + 421-2-5710 1513, + 421-2-5710 1537, fax: +421-2-5296 3461, e-mail: edicne@sfu.sk

Od roku 1999 uskutočňuje vydavateľskú činnosť podľa modelu, v ktorom sú vydávané knižné tituly rozdelené do piatich samostatných edícií. Hlavným zámerom zvolenej vydavateľskej stratégie je pritom dosiahnuť súmerné pokrytie rôznorodých sfér kinematografie a súčasne uplatnenie celého spektra odlišných spôsobov ich možnej reflexie.

Edíciu Orbis Pictus tvoria monografie významných tvorcov z histórie slovenskej kinematografie. Tradične koncipované monografické publikácie sú vo všeobecnosti založené na syntéze biografického pohľadu na umelecký a tvorivý vývoj sledovanej filmárskej osobnosti v kontexte historickej epochy a jej umeleckého pôsobenia.
V edícii vyšlo: Štefan Uher 1930 - 1993 (V. Macek),Juraj Jakubisko (P. Michalovič – V. Zuska)
Pripravujeme: Jan Kadár (V. Macek), Paľo Bielik (P. Hanáková), Albert Marenčin – Filmár na križovatkách času (J. Mojžiš).

Edícia Camera Obscura sa formou čitateľsky atraktívnych profilov usiluje podať plastický obraz života a diela súčasných, tvorivo stále aktívnych postáv slovenského a európskeho filmu. Ambíciou tejto edície je prebudiť záujem v radoch čo najširšej čitateľskej verejnosti, čomu zodpovedá nielen voľba portrétovaných osôb, povaha textov, ale i bohaté zastúpenie ilustratívneho materiálu.
V edícii vyšlo: Pedro Almodóvar (Viktória Matáková – Petra Hanáková), Svet v pohyblivých obrazoch Martina Šulíka, Martin Hollý ­– Život za kamerou (R. Blech a kol.), Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu (J. Dudková), Spletité cesty Wima Wendersa (P. Gavalier)
Pripravujeme:

Tretia edícia Camera Lucida je edíciou venovanou teoretickej filmologickej literatúre, ktorá už niekoľko rokov nemá na slovenskom knižnom trhu dostatočné zastúpenie. V nej obsiahnutú produkciu tvoria domáce i zahraničné teoretické texty, pričom ich výber podlieha vopred stanovenému pomeru, podľa ktorého na jeden titul z pôvodnej slovenskej teoretickej produkcie pripadajú štyri prekladové texty.
V edícii vyšlo: Krátke úvahy o vizualite a filme (P. Michalovič), Stroj videnia (P. Virilio)
Pripravujeme: Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky (J. Lotman)

Edícia Studium prináša texty, ktoré sú predovšetkým určené študentom vysokých škôl filmového a humanitného zamerania. Vydané knižné tituly tak predstavujú vhodný učebný materiál pri štúdiu praktických odborov, rovnako však môžu byť prínosným zdrojom vedomostí pre tých, čo sa v rámci svojho štúdia filmom zaoberajú iba okrajovo.
V edícii vyšlo:Hollywoodoo – Filmové ilúzie podľa zaručených receptov ( Z. Gindl-Tatárová), Použi ma ako stránku knihy (J. Mojžiš)
Pripravujeme:

Posledná edícia edičného oddelenia prináša periodické a neperiodické faktografické publikácie. Jej trvalú a neoddeliteľnú súčasť tvorí filmová ročenka, ktorej úlohou je v pravidelných ročných intervaloch komplexne mapovať dianie v slovenskej kinematografii. Skladbu titulov potom dopĺňajú ďalšie publikácie realizované v úzkej kooperácii s dokumentačným oddelením.
Vyšlo: Renáta Šmatláková: Katalóg slovenských celovečerných filmov 1921 – 1999, Sprievodca klubovým filmom (M. Ulman, P. Ulman), Filmová ročenka 1990 – 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, Sprievodca klubovým filmom (druhé, dopl. a aktual. vydanie) (M. Ulman, P. Ulman), Filmové profily I. (R. Šmatláková, M. Šmatlák)
Pripravujeme:

Mimo pravidelných edícií vydal SFÚ zborník textov nestora slovenskej filmovej teórie a kritiky Pavla Branka Straty a nálezy 1948 – 1998, ktorý prináša prierez jeho nesmierne bohatou publicistickou tvorbou od povojnového obdobia až po aktuálnu súčasnosť a Straty a nálezy 2 zameraný na oblasť non-fiction produkcie.
Pripravujeme: Pavel Branko: Straty a nálezy

Edičná rada
Edičná rada je poradným orgánom generálneho riaditeľa SFÚ pre oblasť edičných aktivít, ktorý v SFÚ pôsobí od októbra 1999 v zložení: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc., prof. PhDr. Václav Macek, CSc., doc. PhDr. Jelena Paštéková, CSc., doc. PhDr. Peter Michalovič, CSc., doc. PhDr. Martin Ciel a Mgr. Martin Kaňuch.

 home o nás edičné oddelenie